كركهرك
شعرکردی

خوه ت ليم مه شاره و

              هساره ی ئاسو

چه وتيه نی ترله خوه م

                         نيه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٤/۱۸ - محمد حسنی نیا