كركهرك
می پذیرم خیلی خوشبین وساده لوح بودم

من بدینوسیله می پذیرم که دربسیاری زمینه ها خوشبین وساده لوح بوده ام ودرپیشبینی وپیشگوئی های خود گندزده ام چراکه فراموش کرده ام یکی ازاعضای حاضردرقلعه حیوانات جورج اورول بوده وهستم.

باپذیرش بارمسئولیت زندگی درقلعه حیوانات توجه همه هم قلعه ییهاوانان که ازاین قلعه خارج هستندرابه ترحمه شعری از(دکتر عبدالله پشیو)بانام(چه رچی وخه ر)جلب می نمایم.

*چه رچی وخه ر*

---------------

چه رچی ی وه سواری خه ر

ری ی دوری گرته وه ر

 

نه یشت خه ربیه ی هچانی

تاچینه سه ونزه لانی

 

خه ر ک دونس له و ناوه

گول و گیا پرئاوه

 

میه وانی نووه هاره

ئاسوده له ئازاره

 

وه سه ره سه روخاره خاره

ولات گیشتی کرده وه هار

 

خاوه ن خه ری فره زان

وه بی کرچه گوش ته کان

 

ئه ژنه فت له و لاده نگه ده نگه

دی خوه ی زانس کاری له نگه

 

وه ت:خه ری خوه م گووش بگر

ده نگ تیه ی چو ده نگی ری گر

 

تازوه به وتابارت که م

له ری گره یل رزگارت که م

 

خه ر دا وه قاقای خه نین

پی وه ت:قوربان هاوری شرین

 

باره گه ی م له خوه ت بارکه

تادیرنه وه خوه ت رزگارکه

 

ک م خه رم باره به رم

پالان له پیشت وه ی له وه رم

 

فه رخی چوه سه ده رد هه دره رده

 

خه ری تو بوم یاهنی جه رده

 

 

                                     اصل شعرله لافونتین (شاعرفرانسوی)وه ته رجومه ی دوکتورعه بدوللاپه شیو(وه کوردی سورانی)ترجومه وه کوردی که لهوری محمدحسنی نیا(به یان)05/09/1379

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/٢۳ - محمد حسنی نیا