كركهرك
سفیده نزیکه

سفیده نزیکــــــــــــه  قوقلی قو قو   

 شه و ئـــــه ر  تیه ریکه قوقلی قوقو

 

هه لـــــــــسن له خه و قوقلی قو قو

روَ  میــــــه ن وه شه و قوقلی قو قو

 

ره ختی خه و جه م که ن قوقلی قو قو 

عومری شه و که م که ن قوقلی قو قو

 

سفیده هـــــــــــا ری قوقلی قو قو

رووشنی هــــــــــا پی قوقلی قو قو

 

رووژی ئـــــــــازادی قوقلی قو قو 

شوورش وشــــــــادی قوقلی قو قو

 

 

محمدحسنی نیا                  کرماشان          14/12/1384

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/٢٦ - محمد حسنی نیا