كركهرك
کنسروکردن

 

وقتی همه راههای ارتباطی مسدودشودوبرخی ازهوای تازه وحشت داشته باشند وبرای پوشاندن وپنهان کردن وحشت وترس شدیدخود سرکوبی رابه سبعانه ترین وعریانترین شکل بروزدهندوندانندکه مشتی که به صورت ملت می زنندبرابرقانون عمل وعکس العمل باهمان قدرت وبه همان میزان به خودشان برخواهدگشت وبخواهندبابخشنامه ودستورالعمل کاری کنند که کسی حتی جرئت فکرکردن هم نداشته باشد آنوقت همه جامعه تبدیل به یک کنسروبزرگ خواهد شدکه بی هیچ شکی وطبق ذات طبیعی این جهان درچنین کنسروی سم بسیارکشنده استبدادتولد خواهدشد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٤/۱٦ - محمد حسنی نیا