كركهرك
کرماشان سالهای دور

سلام

بعدازوقفه ای چندروزه دوباره خدمت دوستداران کرکهرک رسیدم.

نخست :پوزش ازاین سکته چندروزه.

دوم :راستش باوضعی که پیش آمده بسیاردمغ وافسرده شده ام.

باورم نمی شودکه چه سان بارتوهینی که به شعورجمعی ماشد سنگین بود که درچندروز اول جزبهت حال دیگری نداشتم.

البته هنوزهم ازخیلی حالات وهیجانات سرشارم اما دراین پست موقتا ازآتش زیرخاکستر سخن نمی گویم.

این بارمسافران کرکهرک من می توانند به لینک زیررفته وتصاویری ازکرماشان سالهای دورودرزمان مستبدقبلی(پهلوی دیکتاتورچکمه پوش)راباتلفیقی ازصدای آسمانی زنده نام لرنژادببینندوبشنوند.

برای همه دیکتاتورهای مرده آرزوی خاصی نمیکنم امابرای دیکتاتورهای زنده آرزوی کوتاهی عمروبرای مردمان رنج دیده آرزوی خلاصی ازشردیکتاتورها دارم وبرای همه خواهندگان خوبی وشادی وعشق وآزادی یعنی شماآرزوی درازی زندگانی وشادکامی وتندرستی دارم.

http://www.youtube.com/watch?v=IKHpAF7eSr4

امیدوارم بختک فیلترینگ منحوس دامن این لینک رانگرفته باشد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٤/٢۳ - محمد حسنی نیا