كركهرك
سوال شرعی

پای منبر

    یکی پرسید:

           قوت غالب ما این روزها،

غم نان است

    حاج آغــــــــا

بفرمائید

زکات فطره مان

به چه میزان

         خون دل خواهد بود

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٦/۳٠ - محمد حسنی نیا