كركهرك
 

باسلامی ديگرباربه دوستان گرامی

سعی اينجانب درانتشارپاره ای ازدستنوشته هايم به کردی کلهری می باشد

خودنيزازعان دارم که به دليل محدوديت درتایپ بدين رهنوشت(رسم الخط)خواننده برای

تلفظ درست درنتيجه درک درست اشعارومطالب خيلی به زحمت می افتد . اما ای دريغا

که درحال حاضرکاری نمی توان کرد وازاين بابت متاسفم .

بااين مقدومه  چند دستنوشته تازه را خدمت شما پيشکش ميکنم

 

 

گوشه وانگم

 

ئه ر مانگ نه لاي له ي شه واره

 

چوارچمكي

باخچه ي بوچگي ماله گه مان

        {له ژيري په رچه مي

                 ته نيا گولي ئي وه هاره

                                  ئه لرازنم

وه تو ه مي سروه و

تامي ده مي

هزار هزاران هساره

 

محمد حسني نيا           كرماشان          30/01/1385

 

 

 

 

سفيده نزيكــــــــــــه  قوقلي قو قو                    شه و ئـــــه ر  تيه ريكه قوقلي قوقو

 

هه لـــــــــسن له خه و قوقلي قو قو                   رو  ميــــــه ن وه شه و قوقلي قو قو

 

ره ختي خه و جه م كه ن قوقلي قو قو                  عومري شه و كه م كه ن قوقلي قو قو

 

سفيده هـــــــــــا ري قوقلي قو قو                   روشني هــــــــــا پي قوقلي قو قو

 

رووژي ئـــــــــازادي قوقلي قو قو                   شوورش وشــــــــادي قوقلي قو قو

 

 

محمدحسني نيا                  كرماشان          14/12/1384

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٢/٢٤ - محمد حسنی نیا