كركهرك
 

یک شعرکوتاه کردی که لهری

ئوتوبوس نیه وسی

                   له ئیستگا

وه فرا ولات گرتیه له وه ر

قاقه زی وه خت

         که فتیه له ئاو

تن تن مینه ی بلیت که م

                        جاجا

هه وه یه ی چه رخ

شاره گه چو له ناو

.     .     .

ئیستگای نواتر

              م پیاده بووم

 78/09/21محمدحسنی نیا-  ئیلام    

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢٩ - محمد حسنی نیا