كركهرك
 

باسلامی دیگرباربه دوستان

این باردوموضوع کاملا بی ارتباط رابه شما عزیزان عرضه میدارم.

نخست تصویری ازچندنخل خرمای باقی مانده ازگذشته

روستایم کرکهرک که راویان خاموش سالیان دورهستند.

ودوم دوکوتاه شعرپارسی ازسروده های خودم .

بغض صاعقه

        درگلوی بهار

وپاره های مهتاب

             برمرداب

تاسپیده ای دیگربار

79/01/21محمدحسنی نیا- کرکهرک

*

نوشتن

      نیازمن است

نه ازآنرو که ردی

               ازخویش بگذارم

                              درهستی

که ازآن رو

 که شاید بیفزایم خردکی

                        سرمستی

که شایداین مرغ

بپرد ، اوج گیرد، وارهد

                      ازاین پستی

81/07/27محمدحسنی نیا -  ایلام 

*

صداهائی مبهم

                     ازدرون

که گهگاه ازبیرون

ضرباهنگ یکی تلنگر

 میکند تشدیدشان

81/07/27محمدحسنی نیا – ایلام    

*

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱۸ - محمد حسنی نیا