كركهرك
 

ودیگربار باسلامی دیگربار

امروزصبح ۲۹/۱۰/۱۳۸۵باید بگویم روز خوش آغازی بود.

زیراکه خواهرزاده های نازنینم سارینا وسینا دارابی مراشعرباران کردند .آن هم چه شعرهای ژرفی.

باورتان بشود اگربگویم ساریناخانم کلاس دوم دبستان وسینااقای گل کلاس اول دبستان است

ودودستنوشته زیرراکه ازحیث جوهرباید به آنهاشعرنام نهاد راگفته ونوشته اند.

من نخست نوشته های این دونونهال مستعدراخدمتتان تقدیم می کنم وسپس اصل دستنوشته

هارابصورت اسکن شده ودراخرهم تصویر این دونازنین رابرای دیدن شما قرارمی دهم.

باآرزوی شکوفائی استعداد گل وجود این خواهرزاده های خوبم.

غروب بود

ماه تنهانشسته بود

ستاره ها به پیش ماه رفتند

ماه ازتنهائی بیرون رفت

*****

درقلب آسمان پرواز می کردم

ستاره ها برق می زدند

شب ترک برد

خورشید تابید

تقدیم به دائی محمد

سارینادارابی کلاس دوم دبستان ۲۹/۱۰/۱۳۸۵

*****

درقلبم

آسمانی پرازستاره بود

سینادارابی کلاس ۱ تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۵

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٩ - محمد حسنی نیا