كركهرك
 

و اکنون که درآستانه بهارطبیعت هستیم  یکی ازاشعارخود را به نام وه هار به شما پیشکش میکنم .

*وه هار*

وه هارهاتی تو خوه ش هاتی

وه مالی دل

وه باخی چه و

وه هار هاتی تو خوه ش هاتی

 

چوه سه نزه ده ر

چوه سه ونزه ده یشت

چوه خوه ش سه یران

چه نی خوه ش گه یشت

وه هار هاتی تو خوه ش هاتی

 

هاتی وه مال

هاتی وه سال

هه م سه ر له نو

گول پر له بو

وه هار هاتی تو خوه ش هاتی

 

جه هان تازه

دلم سازه

پری رازه

له ئی باخه

چونای بولبول خوه ش ئاوازه

که سی هاکو

له لیی به ی

           [له ئی سازه

له ئی سازی خوه ش ئاوازه

تا چو بولبول

بوشی له نو

وه هارهاتی تو خوه ش هاتی

 

وه ده ر وه ده یشت

وه بان وه پیشت

وه دی وه شار

وه باخ و دار

وه سالی نو وه مالی نو

وه هار هاتی تو خوه ش هاتی

 

دوه ته یلمان

         رووژ که ن له وه ر

              گول ده ن له سه ر

هه لپه رگه که ن له ده یشت و ده ر

                         تا وه لای خوه ر

گول ئه لچنن له شاخ و باخ

                         بیاوان وچه م

هه لپه رگه که ن چو تاجه گول

                       وه گیان و دل

 

کوره یلمان

بیاوان گه ردن

گه نم هارن کراس زه دن

سا خه ن له سه ری گه نمه کوورپه

شه وه یلی جه شن

ئرا شار وئرا دیه که

ئرا شاخ وئرا باخ وئرا ده یشته

                  که نه ی لرپه

                که نه ی گرمه

                که نه ی برقه

کور و دوه تی ئیمه شادن

             گیشت ئازادن

چو واو واران

له وه هاران

هه رجای توان توه نن بچن

هه رجا هه ر جا

تا گول تا دل تا وه شادی

تا وه هار و تا ئازادی

 

کور و دوه تی شادی ئیمه

هه ر جای توان توه نن بچن

توه نن بچن بوشنه  وه هار

وه هار هاتی تو خوه ش هاتی

 

وه مالی دل

وه باخی چه و

وه هار هاتی تو خوه ش هاتی

وه سالمان

وه مالمان

وه شاخ وباخ

وه هار هاتی تو خوه ش هاتی

 

                                       7/1/1375قه سر شیرین- کورتیه رک   محمدحسنی نیا(به یان)

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢۳ - محمد حسنی نیا