كركهرك
درودی دیگربار

سلام برهمه دوستان گرامی

امیدوارم سال تازه راکه درآستانه به پایان بردن دومین ماه ازانیم رابانیکوترین روزهاآغازکرده وایدون نیزروزگاررابه نکویی بگذرانید.

ازهمه دوستانی که هرازگاهی به این وبلاگ سری میزنند وسخنی تازه درآن نمی یابند پوزس میخوام.

باوربفرمایید چندین باربدین کاردست یازیدم اماهرباربگونه ای کارازازپیش نرفت.

این نوشته درودوارهی به همین دوستان یکدل وخواهنده است که امیدهماره روزگارزنده وسرزنده ودل زنده شاداب باشند.

برآن نیستم تابلویی ازابروتیرگی واندوه به شماخوبان بنمایانم ،امابرکنارم دارید ازنگاریدن گل وبلبل وافق روشن وآفتاب تابان رقصان درچشمه ساروو....، چراکه نیک میدانید آنروزآفتاب درخون هم نژادان وهمشهریان من غرق شد.

خونی که بی گناهی برزمین ریخت وآنگاه منادیان دروغین خواستندباسرپوش شایعه چونان هزاران ازاین گونه ازمیان ببرندش بی آنکه کسی مستوجب کیفراین جنایت باشد.

ننگ برآنان که بی دفاعان نوجوان وبی گناه راآماج تیرهای بزدلی وسنگدلی حقیرانه خود کردند.

ازجنایتی میگویم که درایوانغرب رخ داد.

براستی که زبان قلم ازسبعیت این قتل عام به لکنت می افتدواشک درچشمها خشک میگردد.

جز نگاشتن این دلنوشته واندوه زدایی چیزی نمیگویم.

باشد که روزی همه دست اندرکاران این جنایت بزرگ به سزای درخوربرسند.

باهمه داغدیدگان همدردی میکنم ویاد درگذشتگان مظلوم راگرامی میدارم

بدورد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٢/۱۳ - محمد حسنی نیا