كركهرك
 

به مناسب نزدیک شدن عید فطر

 

پای منبر

    یکی پرسید:

           قوت غالب ما این روزها،

غم نان است

    حاج آغــــــــا

بفرمائید

زکات فطره مان

به چه میزان

         خون دل خواهد بود

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٧/٩ - محمد حسنی نیا