كركهرك
واشه وقلا

سلام برعلاقمندان آنلاین جهان مجازی اینترنت دردهکده جهانی ودرشنبه بازارهاتاجمعه بازارهاهرکس کالای دستی خودراعرضه میدارد. من نیزبه شکلی تناقض آمیزباتشبث به پارسی پیشگفتاریک ترجمه منظوم کردی کلهری بانام "واشه و قلا"را به دوستان پیشکش مینمایم. منظومه "واشه وقلا"ترجمه ترجمه شعری ازالکساندرپوشکین شاعرکلاسیک روسی می باشد. ازاین منظومه دکترپرویزناتل خانلری ترجمه آزادی به زبان پارسی صورت داده است که به نظرمنتقدی درمجله کردی سروه بیشترعقابی سلطنت طلب راتصویرنموده است که حیوانات دیگرارمهابت حضورش هماره دربیم وهراسند. این عقاب باطبیعت واکولوژی یازیست بومش دوست نیست، جزئی ازواقعیت طبیعت نیست، بلکه بیشترتافته ای جدابافته است که حتی مردنش هم غیرطبیعی است وبگونه ای است که طبیعت وزادبومش ازشرش خلاص گشته ونفسی راحت کشیده است.همانند جرثومه هایی که به سرشان میزندشعبه خدایگانی درزمین تاسیس کنند. حقیرانی که حقارت خودرامیخواهندزیرخروارهاخاکروبه تمجیدوتحسین وبه به گفتن عوام بدبخت وخواص متملق بی شرم پنهان دارند. اماعقابی که هه ژارجاویدنام تصویرکرده عقابی دموکرات است که اگرچه زورغنی شده به اوبه ودیعه ووام داده شده امامایه ترس دیگران نیست، چراکه خود ترسو وجبون نیست که باترساندن دیگران بخواهدحقارت وجبن خود رابپوشاند. من نیزدرحدامکان باحفظ جنبه امانتداری وتوجه به جنبه انتقال بیشترین بارمفهومی این منظومه رابه کردی کلهری ترجه کرده ام . البته ازپیش میدانم که خواندنش سخت است، چون کلهری آنقدرمظلوم ومهجوراست که رسم الخط وکتابت یکدست وواحدواستانداردی ندارد. سعی دارم این کاروبقیه کارهای شعریم رادکلمه کنم وبضورت مدیای صوتی یااگرشد صوتی وتصویری به علافمندان پیشکش کنم. به امیدمقادیری دل ودماغ دراین زمستان روابط انسانی درایرانزمین فلکزده.

                           واشه و قلا                           (ئرا سعید سلیمانی)

پـــــــــاییزه ودار و دنیــــــــــــــا  ره نگ زه رده                                                                                     

 

                                                        واکــــــز و ســـــه رده و پر تــــــــووز و گه رده

 

نـــه خــوه ش خـــــه وه ری هـــا وه  ســــه رده وا                                                    

 

                                                      دار خــــوه ی  ئه لــــرنی گــــــــلا وه گـــــــلا

 

سیــا بـــه رگ ئــه وران  وه گیـــــــری و نــالــــه                                                        

 

                                                    گه  رمــــه شینی تـــه رمی جـــوانه مـــه رگ سالــه 

 

لـــه گژه ی هـــه نا سی ســـه ردی کـوه وکـــه ش                                                     

 

                                                   واشـــــــه پیـــرکــــه فته و هـــوری چاره ی ره ش

 

داخ ئـــــرا گور وگورجـــــــی و جـــــــــوانیم                                                            

 

                                                  ئــــه وســــا چونیم و ئــــــــه لان ئــــــرا  نیــــم

 

تــــــوانا و ســـــــوومای بال و چـــــــه وم چی                                                          

 

                                                 وه هـــــار و مانگ  لــــه  ســال  و شــــه وم چــی

 

پــــوور و کــه و گرتــن لــــه   م   ئــه و چی یه                                                                              

 

                                                مـــــه ر  له خــــه و  بــونم  ژیـــــه م وه ی ری یه

 

 

پیـــــری پایزه  فه سلی عــومر و ژیــــــــا نه                                                                            

 

                                                گام گام ئــــــه لگرتــن  و  وه ره و  گوور نــــانه

 

واشــه ی مه رگ له ی وا تیه ی شکارم که ی                                                                    

 

                                                  شکــار  ها چنــگم  و  مـــــه رگ ناکـارم که ی

 

مــردنیش ئی  قــه ور سـووک  و سـوال نی یه                                                       

 

                                                 هـــــزاران  زانـا لیی ســـــه ر  گیـــژ  بـــو ه

 

وه ره و جـــی ی  چــم  بمـــرم   نـــه مینم                                                                     

 

                                                 پــــه ر لـه  ده سی  وا  و  خـــوه ل له  زه مینم

 

گیــان تـا کـو  فـــری  نیـه زانـم  م  هــه م                                                                            

 

                                                تــــو ئــوشــی بچـو تا لای باوگه  واشـــــه م

 

تــو ئــوشـی  شکـــــار له و بانه یله  هـه س                                                                       

 

                                               دوای  خــــــلا س بون  له  به ن و قــه فـه س

 

چ  حـــه یف له و  بـــانه  زینگ بی بــه شه                                                                             

 

                                              ســه فــه ری  نــابه له ی  و  حـالی نه خـوه شه

 

دل و دیــــده ی م هــــا وه ی دنیــاوه                                                                                        

 

                                              تــــوام  تـا  تــوه نم  بـــــــژیم  له ی نــاوه

واشــه که فته  گیژی ده لیـــأی خه یالات                                                                                  

 

                                                 تا جـــوانی چــی ی  و  پیـــری له ری هات

 

بایـه س له ی داوه خوه ی خـلاس بکه ی                                                                             

 

                                                 لـه په نـأی دل رو  لــه  ری راس بکــــه ی

 

په ی ده رمـــانی ده رد چاره سه ربکه ی                                                                                      

 

                                                 لـه چــا ی  پــه ژاره گیــان  وه ده ربکه ی

 

سفیده ی ســووی شه قه دا وه بــــــال                                                                                   

 

                                                 پــه ی ده رمــانی ده ردی رووژومانگ سال

 

وه خوه ی وه ت :مه گه رقلاچاره م که ی                                                                                  

 

                                                  مـه لهـه می ئه وبـانی زه خمی پیریم نــه ی

 

چم  ئرا لای ئه گه ر ره شه و  دل سیــــا                                                                                

 

                                                 چــوه بکـه م ئـاوی بـه قای هـــــا  لـــه لا

 

سه رله نو شه قه دا وه شـــا بــــــا لان                                                                                         

 

                                                هـــاته ویـــرانه ی لـــــه شوونه  مــــا لان

 

بو وه میــه وانی قلای رو ره شــــــی                                                                                          

 

                                               پیس و چــه پـه ل و له گـــــول بی بـه شی

گیـان وه ده ر بردی له هـــزاربــه لا                                                                                 

 

                                               سـان خواردی لـــه ده سی منال وگه ورا

 

لــه گه ن و گوتال تیرو پرخــواردی                                                                                      

 

                                               چـه نای چه نی سال عومری گه ن کردی 

 

وه ته پی : ئه ی ره ش وهه م بی ده سه لات                                                                       

 

                                              کاریگم که فت و هاتــــــــــم ئــرا لات

 

ئه رچـــاره ی بــکه ی له کار و بــــارم                                                                              

 

                                               شه رت بو تو بو شی م  وه جی بـــــــارم

 

قلا  قیــره ی کــرد وه ت تو زوور داری                                                                              

 

                                              ولام شوکـــــور بو فه قیر دیــــــــاری

 

زو  که چوه توای بــــوش تــــا بزانم                                                                                    

 

                                              دور لـــــه م بنیش بیــــــــه  ئه ما نــم

 

وه ت ئه ی قلا گــــه دایم هه ر جوان                                                                              

 

                                              پیــــر و موفته لام وه ده ردی گـــــران

 

پرسیاری دیــــرم بایـه س بوه خشی                                                                                       

 

                                             با وجـــودی یه ک  پیس وبه دنه خشی

 

یه چوه س له ی سنه چو تازه سوری                                                                                    

 

                                              دایم جـــــایه ل و لـــــه مردن دوری

 

ئو شن تـــا چل سال ئوه جوجگین                                                                                      

 

                                              ئیمه مردیمه  و ئویــــــــه بـــو چگین

 

په ی چاره سـازی ری بخه و وه رم                                                                                             

 

                                             ده رمان هالای تــو خــه رگ وه سه رم

 

ئـــا د سه وه ن بــو تا بمینیــده م                                                                                          

 

                                              بی به ش نه یلمه ت له فـــره و له که م

 

قلا وه ت :هووزی واشه خان خاون                                                                                          

 

                                              نیه زانم چونه  چــو خــاوه ن نـــاون

 

باوگ وبا پیرت وه نه زان مــرد ن                                                                                            

 

                                              ده ردی به رز فـــرین گرتن و مردن

 

هه ر که به رز فری خو زوتر مری              

 

                                              وا ی بلین بالـــــی سه ر و دل گری

 

مالــــی ئوه  ک ها تکی کــوه

                                              لای جن ودیــــوه به لا   له  تی یه

 

 

                                 

                                            

 

 

          

 

گووشتی پوور خونت تفت وتیه له وکه ی     
 
                                             گووشتی تازه ی که و گیانت خه فه ت ده ی
تا هه له ی وا بو  ئی کـــار و  بــــــاره      
 
                                             نان چرک وزوخ و ئاو ژه هری مــــــــاره
 
ئه رتوای پایه ر و خوه ش بود له جــــه هان
 
                                             په نه یلم بژنه و وه گووش و وه گیــــــــان
 
بـــه وو چو ئیمه لـــــه نزمـی بکه ف        
 
                                             شــه ولــه گـــژی داری نـا له تی بخه ف
 
خوارده مه نی خاس ک نه یده وه چه و     
 
                                            گووشتی گه نیاگی که لاکه ی خه رکه و
 
چینگه کردنــــی سه ری ســر کولان          
 
                                              ئــــاز و توانــــــــا  تیه ریده و  دلان
 
قسیه ی باپیـــــره هه م وه جی مه یله           
 
                                             خونی زه خمی خه رسوومای چه وه یله 
 
قسیه م گه وهه ره دریخ نیه که م لیت         
 
                                             تا گــــووش ته کنــــی بیلا بوشم پیت 
 
یا له نــاو بوگه ن ونزمی بو هشــــار      
 
                                             یا وه ســه ربــــه رزی گیان ودل بسپار
 
له ی باس و قسیه  ئه و پیره واشــــه            
 
                                            هـــــاته  وه ری چه وی بوگه ن و لاشه 
 
که فته ناوگیژگه ی خه یا لات وخه م        
 
                                            بـــون ئه ر ئی چوینه نه مینم یه ی ده م
 
وه ت :ئی ژیـــــانه موبـــارکت بو       
 
                                            خوه شـــی تو لای م  شینه و کوته ل کو

 

ئه روه سه ربه رزی ده می سه ربکه ی          

 

                                                عـــــومری سه د قلا وه  پوشی نیه وه ی

 

چه وه ری مه رگم بیلا گیـان بوه ی      

 

                                                بیـلا  وا په رم وه کوه ســـان بــــوه ی

 

وه واشـه ئه ر له ژیان بی به ش بووم         

 

                                                نه ک  هزار سـال قلا ی رو ره ش بووم

 

ئه لان  ئرا یه له خوه م بیــــــزارم         

 

                                                 م واشه م ئرا که فته و تو کـــــــــارم

 

 

 

ئه رمــــه رد ئه و نا مه رد بکه فی کاری         

 

                                                 ده ردی گـــــرانی بو وه دو چاری

 

له نو کــه فته وخوه ی وشه قه داوه بال            

 

                                                 له هوریــه و چی رووژ و مانگ وسال

 

راس کیشا ئه و بان وله سه رئه وسه رچی         

 

                                                 قلا هیشته جی و له ئه وره یل ده رچی

 

  

                            قلا هزارسال ژیــــــــــا وه ی ته رزه

                        

                           سه رله نو واشـــــه هیمان هه ر به رزه

 

 

ترجمه منظومه ( هه لو و قه له  ره ش ) ازاستاد هه ژار   18/3/1376  ایوانغرب  درکنارمرتضی ومجتبی زارعی خواهرزاده های باصفا وبی غل وغشم

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۸/۳٠ - محمد حسنی نیا