كركهرك
نوحه خوانی

سلام دیگربار به بازدید کنندگان از کرکهرک

این بار لینکی می گذارم از مراسم نوحه خوانی روز عاشورای حسینی سال 87 بر مزار درگذشتگانمان واقع در امام حسن.

دایی رحیم سلطانمرادی باصدای گرمش از سالهای دور گرمابخش شبهای نوحه وعزای محرم بوده واینبار باوجود کسالت شدید کمر راست کرد وبازهم خواند ، اگرچه کسالت ستون فقرات سخت بیمارش کرده است.

با آرزوی سلامتی ایشان این لینک دیدنی را جهت رویت عمومی اینجاقرارمیدهم

http://www.youtube.com/watch?v=h8pi12hA13A

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/٢٠ - محمد حسنی نیا