كركهرك
 

سلام دوباره به همه عزیزانی که به این وبلاگ ابرازلطف داشته وهرازگاهی برای دیدن وخواندن مطلب تازه به آن سری می زنند.

تعدادقابل توجهی ازبازدید کنندگان این وبلاگ ازبستگان وخویشاوندان اینجانب می باشند که درهنگام دیدارحضوری ابرازلطف فراوان می نمایند.

راستش رابخواهید من هم هربار به وبلاگم سر می زنم به این امید که درقسمت نظرات ،اظهارلطف یاابراز نظریاپیشنهاد وانتقادی ازخوانندگان رابببینم به وبلاگ وارد م شوم.

اظهار وابراز نظر شما خواننده گرامی باعث ایجادانگیزه دراینجانب شده وزمینه مناسبی برای گسترش فعالیت خواهد بود.

بسیاری خویشاوندان گرامی پیشنهاد ارائه مطالب متنوعی درزمینه های گوناگون درباره روستای فرهنگ پرور کرکهرک می باشند وقول کمک وهمکاری هم داده اند.

امیدوارم این عزیزان مرا دراین مورد ازیاد نبرده ودرراستای بروزکردن زود به  زود وبلاگ کرکهرک همکای نمایند.

هنرمند عالیقدری که افسوس شاید خود نخواست یا به هردلیل شرایط بااو همراهی نکرد تا ذوق سرشارش را دردنیای هنر شعر جهانگیر سازد ، یعنی آقای حاج موسی طهماسبی چند بیتی دروصف شاعر خوش قریحه درگذشته مان مرحوم ولی محمدامیدی به طریقی برای اینجانب ارسال نموده است که متاسفانه آن رادریافت ننمودم.

حاج موسی عزیزم می توانند همان اشعاررادرقسمت نظر مستقیما دروبلاگم وارد نمایند تا باافتخارآن رادرصفحه اصلی وارد نمایم.

امیدوارم این هنرمند خوش ذوق وبسیار توانا آثاردرخشان شعر کردی خود را بازیابی وبه دنیای هنر عرضه نمایند.

ضمنا با خوشحالی فراوان بگویم که آقای عبدالله قاسمی اشعارنغزوپرمغزی می سرایند که رنگ وبو ومزه شاعران بزرگی همچون سیدیعقوب ماهیدشتی وخان الماس وسیدصالح ودیگربزرگان شعروعرفان دیارمان دارد .

امیدوارم این عزیزنیز وبلاگ کرکهرک رابااشعار تروفاخر خود مزین فرمایند.

درآخرهم آرومندم باکمک ویاری نسل تازه وآشنابادنیای وب بتوانیم یک وب سایت بانام کرکهرک راه اندازی بنمائیم.

بابهترن آرزوها برای همه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٢/۱٦ - محمد حسنی نیا