كركهرك
 

باردیگرواین بارباکوتاه شعری از شاعرگمنام اماخوش ذوق هم ولایتی یعنی حاجی موسی طهماسبی به کرکهرک برگشتم.

شنیده های اینجانب ازاین حکایت دارد که حاجی خوش ذوق ما منظومه های زیبائی باتم ظنز اجتماعی به زبان کردی سروده اند که هم اکنون بخشهائی ازآنها درحافظه برخی ازبستگان باقی مانده است.

امیدوارم اگراشعارموردبحث دراختیارحاج آقا هستند دوستداران شعرراازآن منظومه های زیبابهره مندنمایند.

درزیرمرثیه کوتاهی ازایشان راکه دررثای شاعرملی ایل خزل یعنی مرحوم ولی محمدامیدی سروده است به رسم اخط ایشان ودرزیرآن به رسم الخط رایج کردی به خوانندگان عزیز تقدیم می دارم.

بازهم به خوانندگان خوب عرض میکنم که درقسمت (گذاشتن پیام ) می توانید نظرات یاپیشنهادات خودرابرای اینجانب بتویسید.

ته قدیم وه روح پاک ولی مه حمد امیدی شاعر خزل
میمگ خوین بوار وه قت  وارانه       آخرین دیدار عه زیز یارانه
میمگ،چوه رای دیدار یاره            هه ر چوه راده سوو ایواره
هم فردوسی و هم شهریار چی      آقای امیدی مرد دیندار چی
سه د افسوس بهار و موسم گل چی  فردوسی له کیس ایل خزل چی

زمسان 1376 کرماشان موسی طهماسبی

 ته قدیم وه رووحی پاکی وه لی محه مه دئومیدی شاعیری ئیلی خزل

مه یمگ خون بواروه ختی وارانه              ئاخرین دیداری عه زیز یارانه

مه یمگ چه وه رای دیداری یاره               هه رچه وه راده سووئیواره

هه م فرده وسی وهه م شه ریار چی         ئاقای ئومیدی مه ردی دیندارچی

سه دئه فسوس به هاروموسه می گول چی   فه رده وسی له کیسی ئیلی خزل چی

 

زمسان1376 کرماشان موسی طهماسبی

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ - محمد حسنی نیا