كركهرك
سال تازه مبارک

سالی دیگر باپیمانه ساخت اهالی کره خاک درحبابی ازهوا وعشق وامید و ... برای ایرانیان گذشت.

اینک به پیشواز سالی تازه می رویم وآغوش می گشائیم برسال تازه وهوای تازه ونگاه تازه وباران تازه وزندگانی تازه وسبزی تازه وعشق تروتازه.

تازگی اعجازاست ، چرا که چون فرشته تازگی ازدردرآید،دیو ماندگی وکهولت وکهنگی ناچارباید برود واگر ول کن نبوده ونرود ، تازگی با هزار زبان به عالم وآدم می فهماند که دوران کهنگی به سرآمده و...

باری دردموکراسی طبیعت زمان زیر نظر ناظران بین الکهکشانون رفراندوم راه می اندازد وهمه گل ها وستاره ها بی هیچ احساس ترسی ازبرادران اراذل واوباش می آیند وبه بهار وباران رای می دهند واینگونه است که صولت برد می رود ودولت ورد می رسد .

امید آنکه طبیعت چون گذشته های خوش دور گشاده دست باشد وگاوگله های ابر راشیرافشان به دشت آسمان بفرستد.

دوست دارم در آستانه سال تازه همه عشق احساسم را به همه آنان که دوستشان می دارم (دیده یا نادیده)تقدیم کنم وبرای همگان بهار وآزادی راتوءمان آرزو بنمایم.

بیائید همه باهم بگویئم زنده باد عشق ، زنده باد زندگی، زنده باد آزادی .

 تصویر از چهار قاپی قصرشیرین پیشکشی دومم بخاطر نزدیکی سال نو.

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٢/٢٧ - محمد حسنی نیا