كركهرك
 

نام تازه وبلاگ که احتمالا نام هميشگی آن باشد؛ نام روستای زادگاه اينجانب است

اين روستاازتوابه شهرستان قصرشيرين ميباشدودرغرب کشورايران وشرق کردستان واقع شده است.

اين روستابراثرجنگ عراق عليه ايران به کلی ويران وپس ازپايان جنگ بارديگربازسازی شده است.

شعری برويرانه های روستای قديمی کرکهرک سروده ام که به زبان فارسی بوده وبيانی نوستالژيک داردکه درسال ۱۳۷۴خورشيدی ودرآغازسال سروده شده است.

کرکهرک زادگاهم

برويرانه هايت گريستم

کرکهرک زادگاهم

برويرانه های سبز

سرخ سرخ گريستم

                    دوراززردی نگاه

...............

.............

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٤/٢٩ - محمد حسنی نیا