كركهرك
ره فیقی ی قلا ورویه گه

 

داستان دوستی روباه وکلاغ مشهوراست.

درادبیات عامیانه یافولکلوریک ملل روایتهای گوناگونی ازاین دوستی شده است.

درفولکلورملت کرد صورتی ازاین داستان وجودداردکه درآن روباه وکلاغ همدیگررابه مهمانی دعوت می کنند ودرآن ماجراهائی رخ می دهد.

اینجانب این داستان رادرکالبدیک منظومه ویژه کودکان ونوجوانان وحتی بزرگترها به لهجه کردی کلهری یاجنوبی یاکرماشانی یافیلی یا هرچیزدیگری که نامش می گذارید نوشته وعلی رغم کمبودهای تایپ ان رابه دوست داران کرکهرک تقدیم میکنم.

**ره فیقی ی قلا و رویه گه**

 

مه ته ل مه ته ل مناله یل

رون و هه سه ل مناله یل

 

قلا و روی بون وه دوس

یه کی می‍ژگ یه کی پوس

 

براو که س وکاری یه ک

خه م ره ون ویاری یه ک

 

روووژی له ناوی رووژان

رویله وه ت: قلا گیان

 

ئمرو میمانی منی

رونی  دکانی منی

 

پا بنه بانی چه وم

بو وه میه وانی شه وم

 

قلا قیران له خوه شی

وه ت:توبرای هاوبه شی

 

مالی برا به ش نه وه

په نج کلگ وه شه ش نه وه

 

***

روی چه وه ری له مال

قلا شه قه دا وه بال

 

ته ق ته ق ته ق دا له ده ر

بفه رما به و ئرا ژوه ر

 

دانیشانه ی له و بانه

خوه ش هاتی  وه ی کولانه

 

هف وکول وئاش وئاو

ده م ودو وته پ وتاو

 

وه ختی سفره کیشانه

قلانیشتیه له وبانه

 

روی وه ئاشی شوروا

مکیس مه کرد وه قلا

 

شوروا له قاوی ته ختی

ئراکی له چی وه ختی؟

 

قلا ده نوک دا له ئاش

بو وه بریژ و بپاش

 

تواس بخوه ی نه توه نس

رویله وه پی خه نس

 

لیی سه نه ی ولسیه ی

قلا له و دوره و دیه ی

 

له ناو دلی وه پی وه ت

فیلبازی پیسی نگبه ت

 

له وا میمانیم ده ی؟

شوروا وه بانی قاو که ی؟

 

شه رت بو منیش هه له ی وا

ره فیقی بارم وه جا

 

رو کرد وه روی و وه ت:

کا روی نه ودن شه که ت

 

سپاسی میمانیت

له دووسی گیان گیانیت

 

هه فته ی ترمیه وانم بو

نوری دل وگیانم بو

 

روی وه ت: بانی ئه مرم

تیه مه مالت ئه ر نه مرم

 

***

قلا ده س وه کاره و بو

تانچه گه ی وه داره و بو

 

روی وه مووسه مووس هات

قلا مه نورس وه سات

 

روی له ولابانه نیشت

چه و گل دا له شوونی چیشت

 

قلاکاسه وه ده س هات

تاکا روی بکه ی مات

 

داکولانه ی نیمه کول

له جه هر و له داخی دل

 

کرد له بنی قولکاسه

ئرائی هاوسای خاسه

 

کاسه قول وده م ته نگو

مایه ی زامه ت و جه نگو

 

روی پوز نا له کاسه

له لای ئی دووسی خاسه

 

تابه لکم له خلمه تی

ده م وزگی نه و په تی

 

کاسه قول و ده م ته نگو

روی وه لیا وه جه نگو

 

پووزی نه چی ئه و ناوی

ده م نه ره سان وه قاوی

 

ده م وزگی مه ن په تی

کاروی له خلمه تی

 

قلا تیروپرخه نی

وه ت :رویله ی ده م گه نی

 

یه که ی شیوه ی خواردنه

بنوره ی ده نوکی منه

 

ئی جا قولکاسه لی سه ن

دانوکه خوارد وه مه ن مه ن

 

سه ری ئاخر وه پی وه ت

پیسی فیلبازی نگبه ت

 

ده س ئه لگر له فیلبازی

تاخه لک له لیت بون رازی

 

جواوی ها هه هووه

فیل بانی فیل وه کوه

 

 

 

26/01/1385 کرماشان    محمدحسنی نیا

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۱/٢٤ - محمد حسنی نیا