كركهرك
سالگردکشتاروحشیانه مردم شهرایوانغرب

یادجان باختگان کشتار وحشیانه اردی بهشت درایوان غرب راپس ازگذشت یکسال گرامی میداریم وباخانواده های داغدیدشان ابرازهمدردی میکنیم.

باشدکه بی شرمان جنایتکار که وجدانی برای دادرسی خویش ندارند روزی دردادگاه پیشگاه مردم سزای تبهکاری خودراببینند.

خون هیچگاه باخون شسته نمی شود،بلکه  آبی می بایدتابرآتش دل داغدیدگان دلسوخته که فرزندانشان جرمی جز ابرازشادی وهیجان نداشتند ودرمیدان قصاوت وگرگخوئی جلادان خونفشان جان باختندبیفشانیم تااندکی ازسختی وسنگینی این سوگ یکساله کاسته شود.

همدردی خودرادریکمین سالمرگ این جانباختگان بی گناه باخانواده هایشان وهمه مردم ایوانغرب بیان می نمایم.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٢/٦ - محمد حسنی نیا