كركهرك
سه ربازی گومنام

بی گمان شعر-سه ربازی ون-(سربازی گمنام)دکترعبدالله پشیو -شاعرنام آشناوجهانی کردستان-یک شاهکاراست.

قالب شعرآزادبوده ومانندیک سمفونی باشکوه است که درآن بزرگی یک ملت رنج دیده بافخامت وفصاحتی کم نظیرتصورگردیده است.

اینجانب این شعر رادرقالب یک مثنوی ودروزن ده هجائی معروف به کلهری ترجمه نموده ام.

شعراصلی وترجمه آن رابه دوستداران کرکهرک پیشکش میکنم.

سه ربازی ون

که وه فدی ده چیته شوینی
بو سه ر گوری سه ربازی ون
تا جه گولینه یه ک دینی

ئه گه ر سبه ی
وه فدیک بیته ولاتی من
لیم پرسی
کوانی گوری سه ربازی ون
ده لیم
گه وره م
له که ناری هه ر جوگه یی
له سه ر سه کوی هه ر مزگه وتی
له به رده رگای
هه رمالی
هه رکلیسه یی
هه رئه شکه وتی
له سه ر گابه ردی هه رشاخی
له سه ر درختی هه رباغی
له م ولاته
له سه ر هه ربسته زه مینی
له ژیر هه رگه زه ئا سمانی
مه ترسه که میک سه رداخه و
تاجه گولینه که ت دانی

دوکتور عه بدولا په شیو

 

 

          ســـه ربازی گومنام

 

بری  گــــــــــه ورا ک چـــــن  وه ولاتی

بیجگه که یف خوشی وسه روسه وقاتی

 

 

تاجه گوولی به ن وه شـــه وقی ته مام

ئرا سه ری گووری سه ربازی گومنــــآم

 

 

ئه گه ر سو گه ورایل له رو سه ربسات

له گیشت بالیگه و بـــــان ئرا ولـــــــــات

 

 

له م بپرسن وه ذه وقـــــــــــــــی ته مام

ها لـــه کو گــــــووری سه ربازی گومنام ؟

 

 

ئوشم که سی خاس لـیـوی هه رجوویگ

ده ری هه رمــــه جتی کونه یــا نوویگ

 

 

دره ی هه ر مالی وریـــــــــا یا خه فتی

یا هه رکلیســــــــا یا هه ر ئه شکــه فتی

 

 

له بانی مه غاری هه ر کوه ی به رزی

سه ری هـــــه ر داری باخی وه ته رزی

 

 

له ئـــی ولاته ئه ی گـــــه ورا پیــــــــا

رو له هه ر کـــوو که ی ئی لا یا ئه ولا

 

 

بانی هــه ر ویژه زه وی ئی خــــــــاکه

ژیر هـــــــه ر گه زی ئـــــی هوای پاکه

 

 

مه ترسه جناب که می ســـــــه ر داخه

تاجـــــه گـــــول دانـــه له ئی قه راخه

 

 

24/11/83 کرماشان     محمدحسنی نیا

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٢/۱٤ - محمد حسنی نیا