كركهرك
 

***

ازفرازآمده

       باچراغی

               بالهجه ستارگان

واندوهی

که

 آگاهی جاهلانه اش

                به مسلخ می کشاند

                              [  درروزروشن

تامردی

ازفرودست پست

باچراغی چنان

چون پرچمی که درمیدان

به جنگ تاریکی رود

                    درروزروشن

***

یادآر

که ما

فرزندآسمان بوده ایم

                    روزگاری

ازفرازآمده

باچراغی

که ستارگان

درحسرتش می سوزد

                 درروزروشن

 

22/04/76        کرکهرک          محمدحسنی نیا

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٢/۱٩ - محمد حسنی نیا