كركهرك
فراخوان یاران کرکهرک

سلام وبازهم سلام بردوستان خوبی که کرکهرک راقابل دانسته وهرازگاهی یادی ازآن می کنند.

بسیارخوشحالم که ازاین یاران وهمراهان گرامی رهنمودوپیشنهادبگیرم تا دربهترکردن مطالب این وبلاگ تلاش نمایم.

دوستان زیادی شفاهی ابرازلطف می کنند وپیشنهادهای خوبی هم میدهند اما ایکاش همین دوستان نظرات وپیشنهادات وحتی مطالب خود رادرقسمت (گذاشتن پیام واردکنند تانگارنده ازآنهابهره گرفته ودروبلاگ باکامل افتخاراستفاده کنم.

تاکنون تنی چندازهمولایتی های خوبم ابرازلطف کرده ونظروپیشنادداده اندازجمله آقایان همایون میرزابیگی-وحیدطهماسبی –فرشیدسلیمانی-احسان قاسمی وبرادرزاده های خوبم مریم ومیلاد حسنی نیامی باشند.

درموردآقای احسان قاسمی ، اینجانب باکمال افتخار پیام تبریک نوروزی ایشان راتوی وبلاگ گذاشتم.

درموردپسرخاله گلم وحیدطمهاسبی هم منظومه کردی (من وبایه قوش) عموی بزرگوارشان موسی طهماسبی راگرفته ام امااین کاراشکالات وزنی دارد که بایدباکمک واجازه حاجی موسی آنهارابرطرف وبعدآن راتوی وبلاگ بگذارم.

دوستانی هم بانام مستعارابرازلطف واظهارنظرمی کنند که چون امکان پاسخگوئی وجودندارد فقط توی قسمت گذاشتن پیام جوبشان داده می شود، ازجمله عزیزی بانام مستعار(ای کیو سان) ضمن طرح پیشنهادی ازاینجانب درخواست جواب ازراه ایمیل کرده بود که متاسفانه هیچ آدرس ایمیلی ازخودشان نگذاشته بودند.

بازهم تاکید کنم که خواندن نظرات شما دوستان عزیزبه نگارنده انگیزه جدیت وکوشش بیشتری برای بروزکرن کرکهرک می دهد.

راستی به عرفان ملکشاهی جوان خوب کرکهرکی هم بگویم که نظرش راخواندم وبه خودبالیدم ازاینکه جوانان خوبمان به زادگاه اجدادی خود علاقه نشان داده وتوی دنیای مجازی هم دنبال یافتنش هستند.

وهمچنین دوست و یاردبستانیم بهروزحیدری عزیزکه امیدوارم حین خواندن این مطلب همه احساس قلبیم رادریک کلمه درودبپذیرد.

اگردوستان عکس، مطلب ،آمار،اطلاعات تاریخی ومطالبی ازاین دست درباره کرکهرک دارند نگارنده رابی نصیب نگذارند شاید بتواینم ازهاستینگ سایتهااستفاده کرده وگالری عکسی درست کنیم تا کرکهرک هم عکس وهم فیلم توی دهکده جهانی مجازی داشته باشد.

پس تکرارمی کنم ازگذاشتن پیام تاجائی که ممکت است بامشخصات وایمیل خودداری نفرمائید تا کرکهرک همچنان پررونق بماند.

خدانگه دارهمه شما.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٢/٢٩ - محمد حسنی نیا