كركهرك
سالگردتولدمن

امروزدوم خردادماه است.

براساس سن سجلی سالروزتولدم امروزاست.

البته پس ازپژوهش ومطابقت تواریخ تولدوفوت تعدادی ازخویشان که نزدیک به زمان تولدمابوده است تاریخ درست تولدششم شهریوروشب پنجشنبه بوده است.

امابه هرروی من امروزسعی میکنم بایک فوت کشدارتعداد٣٩شمع افروخته راباهم خاموش کنم تادستهائی که اصلابهم نمی خورند اعلام کنند که ٣٩خزان ازبهارکودکی ونوجوانی وجوانی طی شد.

شایان گفتن است که اگرمبناراهمین سالروزتولدسجلی فرض کنیم می توانم بگویم حدود٢٧سال قبل ازآقای خاتمی(پیمانکارخلع یدشده پروژه اصلاحات)من دوخردادی بوده ام.

تفاوت من وخاتمی دراین است که ممکنه حضرت ایشان الان دیگه دوخردادی نباشند ، امامن بدینوسیله اعلام میکنم که برای همیشه دوخردادی هستم.

امیدوارم همه دوخردادهابرهمه جشن گیرندگانش مبارک باشد.اگرهم آقای میرحسین موسوی نیت کرده که بیست ودوخردادرادستکاری کرده وبه اصطلاح آن رابه دوتادوخردادخوردکند وبعدآن را دومین دوخردادبنامدامیدکه خوابش خیروبوده وتعبیرنیکوشود وهمه خردادپراز(دو)شود ومن هم پزبدهم که ببین چقدردوخردادداریم.

به این امیدکه طفل کتک خورده جامعه مدنی هم این وسط پاگرفته وخودراازدست گشتهای ارشادودیگربرادران ارازل واوباش رهائی داده وداخل خانه ملت گردد وبرودپشت تریبون مجلس وواژه قانون رابرای همه دایناسورهای همه زمانهاوهمه مکانهاتکرارکندوبعدبرودکمیسیون اصل نودوآن نازنین ازدست زمین وزمان واین روزگارغریب شاکی شود وبعدبرای کمپین یک میلیون امضاء هم ازفاطی خانم امًضاء بگیردگرچه این همه برای فاطی تنبون نمی شود.

وقس علی هذا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/٢ - محمد حسنی نیا