كركهرك
سات

هوَچکه س چوَسات

نه شیوانیه

          سه رله ولات

سانیه شمار

           له تافی ده و

ده قیقه شمار

            وه هه لکه هه لک

ساعه ت شمار

            وه هه سه هه س

ده س ده ن وه ده س

تانیشان به ن

موده ت زه مانی یه ی خوسه و

ده وره ی دریژی نامه ی و

رووژ و شه و و

تول وته ناف و

             گه ردن و

                  تاسانن و

تیه ریکه شه و

ته رم وته م و

تاریخ وخون وخاتره ی

قه تل وقه فه س

 

 

24/02/82  ایلام      محمدحسنی نیا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/٤ - محمد حسنی نیا