كركهرك
پیشگویی

کمترازده روزدیگر ازدل تحولات تاریخ ایران فرزندی متولد خواهد شد که موجد تحولات بزرگ پس ازخود خواهدبود.

پیشگوئی رابه پیشگویان واگذاشته باتوسل به برخی داده های غیرمتافیزیکی اعلام می نمایم این فرزند ازجنس دوم خرداد76خواهدبود.

بااجازه همه دوستدارانش میخواهم اسمش رابگذارم «اصلاحات2»  .

مبارکه ایشالله. ایشالله زنده وپاینده باشه وزیرسایه توجهات دوستداران آزادی وحقوق بشربزرگ بشه.

خواستم خیلی سخنهای زیبایی دراین مورداضافه کنم که ضرورتی نمی بینم.

پس تابعدازدومین دوخرداد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/۱۳ - محمد حسنی نیا