وه رک وسوار

وه رک وسوار

 

سوواری وه رکــــی لــه گورگ سـه نه وه سه ریشی بــــری ده م وه خـــــه نــه وه

 

کـه ولی وه رک کــه نی وکیشاگه ی وه دار پـــه ی کز وکـــه واو هـــاته کـــاروبـار

 

چــــزه ی گووشت پی وه ت وه دادوهاوار

م ک خـــــوریامه چ گورگ چ ســـــوار

/ 1 نظر / 9 بازدید