دالگی میهره بان

پیشگاه دوستان گرامی سلامی دوباره دارم.

امروز سالروز تولدم است، البته تولد شناسنامه ای .

هدیه تولد ازهیچکدامتان نمی خواهم هیچ ، بلکه میخواهم یک چشم روشنی به شماپیشکش کنم که ارزشش راداشته باشد.

چشم روشنی من به شما درعین حال شروع یک تجربه تازه هم هست که بی گمان خالی ازاشکال نخواهد بود.

داستان این است که برآن شده ام که سلسله ای ازداستانهای کوتاه را به دو زبان فارسی که ازمن نیست وترجمه آن به کردی جنوبی کلهری کرماشانی فیلی ...ازخودم به شماپیشکش کنم.

ومشتاقانه خواهان نظارت صائب وراهگشای شماعزیزان هستم.

مادرمهربان

ساعت 3 شب بود که صدای تلفن ، پسری راازخواب بیدارکرد. پشت خط مادرش بود .پسر باعصبانیت گفت : چرااین وقت شب مرا ازخواب بیدارکردی؟

مادر گفت 25 سال قبل درهمین موقع شب تو مرابیدارکردی . فقط خواستم بگویم تولدت مبارک. پسرازاینکه دل مادرش راشکسته بود تاصبح خوابش نبرد. صبح سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش راپشت میزتلفن باشمع نیمه سوخته یافت. ... ولی مادر دیگر دراین دنیا نبود.

 

 

 

دالگی میهره بان

ساتی 3 شه و  بوَ ک  ده نگی زه نگی تلفون ، کوری له  خه و  ئه لچرچگانه و . پشتی  هیل  دالگی  بوَ . کور عه سه بانی  بوَ و  وه ت: ئرا ئی  وه ختی  شه وه  له  خه وا کردیده م .

دالگ  وه ت: روله 25 سال  وه ر له  یه  هه  له ی  وه ختی  شه وه  تو  م   له  خه و  هه لسانید. فه قه ت تواسم  بوَشم : وه دی هاتنت  مبارک.

کور  له  یه  ک  دلی  دالگی  شکانیه  تا رووژی پاک  خه ویه و  نه ورد.

شه وه کی  ئرا  لای  دالگی  چی . هنای  ئه و ناوی  ماله گه  چی  ، دالگی   له پشتی  مه یزی  تلفونه گه  وه لی  شه می  نیمه سزیایگه و دیه و. ... ولام  دالگی  دی  له ی  دنیا  نه وَ.

 

/ 0 نظر / 45 بازدید