سلام دیگربار برهمه دوستانی که گاهی به وبلاگ کرکهرک سرمی زنند.

تعدادفعالین درزمینه شعروادبیات کردی کلهری کم نیست ،امامسئله ومشکلی که باعث شده است که باگذشت نزدیک به دودهه فعالیت نوگرایانه بارویکردمدرن (البته اگربشود اطلاق مفهوم مدرن کرد)این جریان ادبی جایگاه خودرابازنیابد،شایدنبودرسانه عمومی فراگیروپیوسته دراین زمینه است.

گرچه بخشهای کردی رادیوهای کرماشان وایلام برنامه هائی محدوددراین زمینه دارند ،اماباید پذیرفت امروزه تلویزیون رسانه فراگیرتری بحساب می اید.

چه خوب بوداگربرنامه بحث ادبی روزشنبه رادیو کرماشان بنام دیارخوش نیشان وبحث آقای آهنگرنژاددرتلویزیون ودریک ساعت پربیننده پخش می شد .

متولیان امرفرهنگ باید این موضوع رادرک نمایند که گنجاندن برنامه ای باکیفیت برنامه اقای اهنگرنژاددرتلویزیون یک امرضروری ومثبت است ،که نتایج بسیارمثتی درخدمت به زبان وفرهنگ بومی ومحلی ومنطقه ای درپی خواهدداشت.

داشتن برنامه ها ونشست های شعرخوانی وداستان خوانی  ونقدادبی درسالنهاواماکنی که سازمان فرهنگ وارشاداسلامی وکانون پرورش فکری وسایربخش های مرتبط باامرفرهنگ دراختیاردارندوجدی گرفتن نقش شاعران وهنرمندان می تواند درحل بخشی ازمشکلات جامعه وبهبودزندگی روحی وعاطفی مردمان موثرباشد.

اینهاگله گذاری ودرددل نیست بلکه حقی است که بایدبه هنرمندان داده شود.

دراین راستاپیشنهادمی گرددکلیه کوشندگان پهنه فرهنگ وهنردریک فراخوان دراینجانظرخودرادراین رابطه اعلام فرمایندتادرصورت لزوم وباکمک بیدریغ دوست فاضل وارجمندم آقای جلیل آهنگرنژاد گامهای عملی برداشته شود.

جاداردازدوست فرهیخته دیگرم آقای رضاموزونی هم سخن به میان آیدچراکه خداراشکروازشانس نیک هنرمندان این شاعرخوب دیارمان اینک ازمدیران فرهنگی استان می باشد.

به این امیدکه این دوستان کوشا وسایرعزیزان جریان ادبی نوگرای کردی کلهری رادراین عصرغربت هنروادبیات یاری رسانده وشاهدآن باشیم که دستکم تاپایان امسال یک تادوهمایش سراسری دراین زمینه برگزارگردد.

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
سه ریوان

سلام واقعا هه ئه و جو ره سه که ئیوشید.... ئه گر نه سل جوان بتوانی همدل ول کوردی بودن هم خاسه

طاهر شاهینی

سلام وبلاگتون عالیه جهت تبادل لینک وبلاگ من را لینک کنید