اصل شعرله لافونتین (شاعرفرانسوی)وه ته رجومه ی دوکتورعه بدوللا

په شیو(وه کوردی سورانی)ترجومه وه کوردی که لهوری محمدحسنی نیا         

 05/09/1379

چه رچی ی وه سواری خه ر

ری ی دوری گرته وه ر

 

نه یشت خه ربیه ی هچانی

تاچینه سه ونزه لانی

 

خه ر ک دونس له و ناوه

گول و گیا پرئاوه

 

میه وانی نووه هاره

ئاسوده له ئازاره

 

وه سه ره سه روخاره خاره

ولات گیشتی کرده وه هار

 

خاوه ن خه ری فره زان

وه بی کرچه گوش ته کان

 

ئه ژنه فت له و لاده نگه ده نگه

دی خوه ی زانس کاری له نگه

 

وه ت:خه ری خوه م گووش بگر

ده نگ تیه ی چو ده نگی ری گر

 

تازوه به وتابارت که م

له ری گره یل رزگارت که م

 

خه ر دا وه قاقای خه نین

پی وه ت:قوربان هاوری شرین

 

باره گه ی م له خوه ت بارکه

تادیرنه وه خوه ت رزگارکه

 

ک م خه رم باره به رم

کوان له پیشت ئه وسارله سه رم

 

فه رخی چوه سه

ده رد هه دره رده

 

خه ری تو بوم

یاهنی جه رده

/ 2 نظر / 8 بازدید
احسان قاسمی

نوشتم کرکهرک و search را زدم . نمیدانی از ديدن جواب چقدر خوشحال شدم . عکس روستا را که ديدم به وجد آمدم . با خواندن شعر (هر چند بعضی جمله ها و کلماتش را نفهميدم) اشک در چشمانم حلقه بست . دوست داشتم تنها بودم و آنقدر ميگريستم و داد می زدم تا قلای سرکش به سخن می آمد و ميگفت که بزرگانمان چگونه برادری را در عمق وجودشان معنا کردند که ما نمی توانيم .چگونه از هيچ اين همه ساختند و آباد کردند . و... و چرا ما ساخته هايشان را سوزانديم و باز هم می سوزانيم ؟ محمد جان دستت درد نکند . دوست داشتم کردی بنویسم اما بلد نیستم باز هم به خاطر این کار بزرگت تشکر میکنم با من در تماس باش . در پناه حق موفق باشی. احسان قاسمی ۲۸/۱۱/۸۵

فه رهاد ئاواره

سلام برادر برگردانت از شعر استاد عبدالله زيباست اما این خط را متوجه نشدم " کوان له پیشت ئه وسارله سه رم " آیا همین است که من فهمیدم: " پالان له پشت و هه وسار له سه رم" هه ر بژی به شادی