اندراوضاع کشور دوست وبرادر وعزتمندو ومستقل جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی

 

یکی ازتعهداتم همواره این بوده که تاجائی که ممکن است ازمطالب موجود دراینترنت توی وبلاگم (کرکهرک) استفاده نکنم ، اما مطلب زیر راچون فکرکردم بسیارجالب وتازه بوده وشایدعده زیادی ازدوستان به آن دسترسی نداشته باشندآن هم به برکت آزادی گردش اطلاعات درسرزمین گل وبلبلمان ایران آن رادراین پست می گذارم . 

 مطلب ازهمشهری جوان شماره٢٢٣ تاریخ ١٧ امرداد٨٨ است.

 

صبحانه درپادگان

 

همیشهمیدانستیمکره شمالیکشورمنزویومرموزیاستاماخبرافتتاحاولینفستفوددراینکشوردیگرواقعابرقازسرآدم

میپراند. معنی «اولین » فستفودایناستکهقبلااین «نمادفرهنگغربی » اصلاوابدادرهیچجاییازکره شمالیوجودنداشتهاما

حالاظاهراوسوسهخوردنغذایسریعوخوشمزهبهجانمقاماتکره شمالیهمافتاده. البتهحتیدراینرستورانهمنکاتایمنی

برایدورماندنازفرهنگمنحطغربرعایتشدهومثلاهیچغذاییبهاسمهمبرگردرآنوجودندارد! بهجایشدررستوران

کذایییکغذاییبهاسم «گوشتچرخکردهبانان » سرومیشودکهالبتههمانهمبرگرخودماناست.

اینرستورانفستفوداستثناییکهاسمشهمصددرصدکرهایاست،باهمکارییکشرکتسنگاپوریتاسیسشدهوظاهرا

برایتمامغذاهایشازیکسستندمخصوصکرهایاستفادهمیکند. قراراستهاتداگوبعضیغذاهایدیگرهم- البته

بااسمهاییغیرازهاتداگواینها- بهمنویاینرستوراناضافهبشودوخلاصهاینماجرااتفاقمهمیدرزندگیمردماین

کشوراست.

امااینقضیهیکجنبهدیگرهمدارد؛همبرگراینرستورانفستفودقیمتیتقریبامشابهباچیزبرگررستورانهایمکدونالد

داردامادرکرهشمالیدرآمدمردمآنقدرکماستکهخیلیهاوسعشانبهآننمیرسد. درواقعاینهمبرگرناقابلنصفدرآمد

روزانهیکآدممعمولیدرکرهشمالیراخواهدبلعیدومعنیاشایناستکهمردمعادیجاییدراینرستورانندارند. اماخبمردم

کره شمالینبایدخیلیهمناراحتباشندوامیدشانراازدستبدهند.

آخررهبراینکشوردستورافتتاحیکرستورانبهسبکایتالیاییراهمصادرکردهاست. ظاهرارهبرکره شمالیرستورانهای

صددرصدمدلخارجیراتهدیدیعلیهامنیتکشورمیداندونگراننفوذخارجی هاست؛بههمینخاطرترجیحمیدهدکه

غذاهایمدلخارجیرابارنگوبویکرهایتحویلمردمبدهند. اوحتیاجازهدادهکهچندآشپزبهایتالیابروندودورهآشپزی

ببینندودربازگشتبهوطنازتجربهشاندریکرستورانمدلایتالیاییاستفادهکنند. خلاصهکهیکهفتهاستپیتزاهمدر

/ 1 نظر / 65 بازدید
خشایار

مشئ مامد حالد چیونه خود مزانی منه فره ارادت دیرم وخذمتد