انتخابات مهم است

جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگهاست

این جمله معروف ازیکی ازاندیشمندان بزرگ است که بسیارآموزنده است.

جامعه ای گوسفندی است که درآن داربست نهادسازی های مدنی بچشم نخورد.

جامعه ای گوسفندی است که درآن احزاب شناسنامه داررسمی درپاساژهای سیاسی مشغول کار حزبی نباشد.

جامعه ای گوسفندی است که درآن اجازه تابش آفتاب حقیقت داده نشود وذره بین روزنامه نگاری نتواند فسادهاوعفونتهای ایجادشده ازعملکرد حاکمان آن رانشان بدهد.

جامعه گوسفندی ممکن است گرفتارچوپانهای دروغگوبشود.

جامعه گوسفندی جامعه بدون N.G.Oودیگرموسسات مستقل ازچوپانهااست.

درجامعه گوسفندی شهروند بودن مفهومی ندارد وواحدشمارش راس است وبراحتی قصابان درگذرگاهها باکنده وساتوری خونالود سلاخی می کنند.

درجامعه گوسفندی چوپانها برای ترساندن گرگهای فرضی موشک هوامی کنند ومردم ازشدت فقر می روند علف می خورند یا بهتراست گفته شود تعیلف می کنند.

درجامعه گوسفندی افراد «ذیسلاح» جای افراد «ذیصلاح » رامی گیرند.

واین حکایت همچنان ناتمام است اما حالا بارای دادن می توانید برگزینید که ذیسلاحان درجامعه گوسفندی قیم شماباشند یا اقلا کم کم کم کمی ذیصلاحان درجامعه مدنی شهروندی ؟

بفرمائید رای

من که یاموسوی یاکروبی

شماخودتان می دانید.

/ 1 نظر / 11 بازدید
ای کیو سان

فقط موسوی سبز سبز آیین