درسوگ پدر

ای پدر سوگ ِ تو، ماتم آزادیست
سرنگون زین ماتم، پرچم آزادیست
دریغ دریغ دریغ، از این پدر دریغ

آن سحر تا سر زد، شب شد و روز آمد
مِهر ِ روشن جانش، تیرگی سوز آمد

دریغ دریغ دریغ، از آن سحر دریغ

ای سحری اختر ِ ما، مِهر ِ صفاپرور ما
در شب ِ دل ریشان

ای تو به این داور ما، بی تو رود بر سر ِ ما
رای ِ بداندیشان

ماه مِهی، سرو ِ سِهی، شد سفری از بر ِ ما
سایه کشید از سر ِ ما، از غم بدکیشان

دریغ دریغ دریغ، از این سفر دریغ

ای فُـتاده، در چاهِ خود، تو ماه ِ نّخشِب ِ ما
کِی تابد، بی رویت، ستاره در شب ما

چون غریبی، غرق ماتم، چه غمگین می گذرد
در سوگت، روز ما، چه سنگین می گذرد

شبی سحر شد، شبی دگر شد
شبی سحر شد، شبی دگر شد

تا شود این شب سپری، لاله باغ سحری
چهره بیاراید

فتنه دور ِ قمری، همچو شب آید سفری
مهر ظفر زاید

مهر ظفر، بار دگر، سر چو کُـنـد جلوه گری
نقش غم بی پدری، پیش نظر آید

دریغ دریغ دریغ، از آن پدر دریغ
دریغ دریغ دریغ، از آن پدر دریغ

این متن شعرتصنیفی باصدای گرم استادشهرام ناظری است که درسوگ درگذشت پدرطالقانی اجراگردیده است

/ 6 نظر / 8 بازدید
lکرم محمدی

بسمه تعالی انالله واناالیه راجعون خدایش رحمت کند.مردی بزرگ؛نیک اندیش؛مردم دار؛خیرخواه وخیر؛متواضع وبه تمام معنا مصلح بود.ازتواضع به بزرگی رسیده بود.اوبه خوبی دریافته بودکه:افتادگی آموز گرطالب فیضی /هرگز نخورد آب زمینی که بلنداست.مرحوم مغفورکمرخان حسنی نیابواسطه اخلاق حسنه وصله ارحام ودستگیری وکمک به مستمندان ومهمترازآنها حفظ زبان ونیالودن آن به غیبت وتهمت ؛نزدیک به یک قرن ازخدای متعال عمر گرفت.بی شک نسل ما که نسل سوم ازکسانی هستیم که درمنطقه کرکهرک وچم امام حسن دیده به جهان گشوده ایم هرگز خاطره مهربانی های چنین مردان بزرگی که با اعمال ورفتار خویش درس چگونه زیستن را به ما آموختند؛فراموش نخواهیم کرد. فرصت رامغتنم شمرده باردیگراین مصیبت رابه همه آنانی که دوستدار حفظ برادری؛وحدت؛صلح وصفا ویکرنگی دربین ایل خزل هستندوبویژه فرزندان بزرگوارومردمی وسایربستگان ؛تسلیت عرض نموده ؛برای آن عزیز سفرکرده علو درجات را ازخداوندرحمان ورحیم مسئلت می نمایم.

کرم محمدی

سمه تعالی انالله واناالیه راجعون خدایش رحمت کند.مردی بزرگ؛نیک اندیش؛مردم دار؛خیرخواه وخیر؛متواضع وبه تمام معنا مصلح بود.ازتواضع به بزرگی رسیده بود.اوبه خوبی دریافته بودکه:افتادگی آموز گرطالب فیضی /هرگز نخورد آب زمینی که بلنداست.مرحوم مغفورکمرخان حسنی نیابواسطه اخلاق حسنه وصله ارحام ودستگیری وکمک به مستمندان ومهمترازآنها حفظ زبان ونیالودن آن به غیبت وتهمت ؛نزدیک به یک قرن ازخدای متعال عمر گرفت.بی شک نسل ما که نسل سوم ازکسانی هستیم که درمنطقه کرکهرک وچم امام حسن دیده به جهان گشوده ایم هرگز خاطره مهربانی های چنین مردان بزرگی که با اعمال ورفتار خویش درس چگونه زیستن را به ما آموختند؛فراموش نخواهیم کرد. فرصت رامغتنم شمرده باردیگراین مصیبت رابه همه آنانی که دوستدار حفظ برادری؛وحدت؛صلح وصفا ویکرنگی دربین ایل خزل هستندوبویژه فرزندان بزرگوارومردمی وسایربستگان ؛تسلیت عرض نموده ؛برای آن عزیز سفرکرده علو درجات را ازخداوندرحمان ورحیم مسئلت می نمایم.

حبیب اله جلیلیان

ره وان باوگد خودا شاد بکه ی /خوه دیش له ره نج و غه م ئازاد بکه ی. وه ئجازه لینکد کردم.

آرش نکوکیش

خداوند روحش شاد کند آرزوی زندگی پر برکت و باعزت همچون پدر گرامیتان را برای شما خواستاریم

البرز میرزابیگی

خدا بیامرزدش انصافا که هیچ وقت از کار و تلاش دست برنداشت و خستگی ناپذیری این مرحوم تو خاطر همه میمونه. انشاا... خودت سلامت باشی دایی محمد

دلسوز کرم

کرم جون باز کرم انتخاباتی ریختی!!!!!!!!!!!!!! ببین خودتم جر بدی تایید نمیشی نتنها صلاحیتی بلکه شخصیتی بی سواد