کرکهرک

سلام دوباره بردوستان همولاتی

حدودیکسال وچندماهی میشود که این وبلاگ را تعطیل نموده وبه وبلاگ تازه ام درسایت بلاگفارفته ام.

راستش رابخواهیددربروزرسانی وبلاگ تازه درمواردزیادی دچارتناقض میشدم .به این صورت که آن وبلاگ بیشتردرزمینه انجامکاردرزمینه کردی کلهری اعلام شده است وگاهی بهمناسبت مجبوربوده وهستم که مطلبی درباره کرکهرک تویش بگذارم.

پیشنهاد علی عزیزکه فکرکنم پسرخاله خوبم علی رشیدیان باشد این بود که این وبلاگ رادوباره فعال کنم واختصاص بدهم به کرکهرک واخبارواطلاعات مربوط بهآن.

ایده خوبی است به شرطی که هرکدام ازعزیزان هم کمک کنند تامطالب آن متنوع بشود.

عکس وخبروگزارش دررابطه باکرکهرک رااینجا امنعکس میکنیم.

پس توی مسمت گذاشتن پیام ویا بانشانی ایمیل من میتوانید برام عکس ومطلب بفرستید تا توی وبلاگ بگذاریم.

سپاس ازهمه عزیزان کرکهرک وچم ایمام وهرجاکه به این وبلاگ سرمی زنند.

محمدحسنی نیا کرماشان13-06-1390

/ 0 نظر / 37 بازدید