نقاشی های غزل وعلی درویشی

غزل وعلی خواهرزاده های نازنینم ابرازعلاقه کرده اند که نقاشی هایشان رادروبلاگ کرکهرک نمایش دهم.

من هم باکمال اشتیاق یک عکس دونفره ازاین گلهای زیبای زندگی بایک نقاشی از هرکدام رابه منایش می گذارم.

نقاشی غزل درویشی یک دخترمی باشد ونقاشی علی  درویشی یک پسررفته روی پله ها وعروسک خواهرش رابرداشته وخواهراونودنبال می کند.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید