کنسروکردن

 

وقتی همه راههای ارتباطی مسدودشودوبرخی ازهوای تازه وحشت داشته باشند وبرای پوشاندن وپنهان کردن وحشت وترس شدیدخود سرکوبی رابه سبعانه ترین وعریانترین شکل بروزدهندوندانندکه مشتی که به صورت ملت می زنندبرابرقانون عمل وعکس العمل باهمان قدرت وبه همان میزان به خودشان برخواهدگشت وبخواهندبابخشنامه ودستورالعمل کاری کنند که کسی حتی جرئت فکرکردن هم نداشته باشد آنوقت همه جامعه تبدیل به یک کنسروبزرگ خواهد شدکه بی هیچ شکی وطبق ذات طبیعی این جهان درچنین کنسروی سم بسیارکشنده استبدادتولد خواهدشد.

/ 2 نظر / 15 بازدید
سه ریوان

سلاو ئاقای حسنی نیا هه ر وها خراوی پیم بیه ... جواو که نایه یدن ( شوخی کردوم)

میلاد

تو کنسرو بوتولونیم بوجود میاد که یه ماده ی بسیار سمیه اما با یکم حرارت نابود میشه.چند مدت اخیر ایران خیلی پر حرارت بوده .با ارزوی نابودی تمام بوتولونیم ها.[شیطان]