انتخابات

این روزها بحث بحث انتخابات است . هرجاکه می روی وازهرکه پرس وجومیکنی همه از انتخاب ونامزدونامزدبازی و...بحث میکنند.

معمولادراین دوره های انتخاباتی اوضاع منحصربفردی رخ می نمایاند که به رویایی خوش اما موقت شبیه است.

درفصل انتخابات که درهای قدرت برای تغییربطورموقت اندکی بازمی شود(مفصل بندی قدرت درهمین زمان صورت می گیرد) ،یک وضعیت ویژه حاکم می شود.

ابرهایی ازکرانه بی کرانه خواست جمعی، آسمان رامی پوشاند ونوید بارش بارانهای خوب رامی دهد.

نسیم خوش آزادی به یکباره وزیدن می گیرد وهمگان هوای تازه تنفس می کنند.

اما تجربه تاریخی ثابت کرده است که مقادیرمعتنابهی ازبارش ها و وزشها پس ازفروکش کردن تب تنورانتخابات هرزرفته وازبین می رود.

شایداگرمهندسی اجتماعی درستی درقالب احزاب وجامعه مدنی شکل بگیرد،بتوان نیروهای اجتماعی رادریک بستردرست ودرسوی پیشرفت ورفاه همگانی وتوزیع عادلانه قدرت وثروت وآزادی بسیج نمود.

بایدآموخت که قدرت ملک طلق هیچ شخص یاگروهی نیست که درمورددادن یاندادن آن به این وان فردیاگروه تصمیم گرفته شود.

حاکمان امانتداران مردمند نه غاصبان قدرت قاهره که هیچ نظارتی رابرخود تحمل نکنند.

ظلم ازجائی آغازمی شود که حکمران نخواهدبپذیرد که قدرت امانتی است که ملت به اوداده است وباید تازمان حکمرانی به ملت پاسخگوباشد وهرزمان ملت اراده کردقدرت راواگذارد.

دردجائی است که حاکم مصالح ملت رابهترازخودشان نسبت به خودشان تشخیص دهد وهرصدائی رادرانتقادازخود با برچسب خیانت ودشمنی وبراندازی خاموش کند.

هزاران سال آزمون وخطا بخش بزرگی ازمردم این جهان فانی رابه این درجه ازدرک رسانیده است که قدرت وحکومت امانتی است که دست بدست می گردد وآنان که برای ملت خود خادم ترند شایسته اداره امورند وهرگاه ملت به تفکروایده ای دیگرروی خوش نشان داد ، آنان که ازقدرت به کنار رفته اند درعملکردخود ارزیابی نموده وبارفع اشکالات ، خودرا برای خدمت بهتر به ملت نامزد می کنند.

اما  درجهان سفلی وضع بگونه ای دیگر است.

بخش بسیاربزرگی ازسرمایه ودرآمد ملی کشورها صرف تنومندکردن سیستمهای سرکوب واختناق شده وهمه انرژی خدادادی یک ملت رابرای سرکوب کرد ن همان ملت هزینه می کنند.

شماحساب کنید هزینه های ساخت وتوسعه ونگهداری زندانها واستخدام بادی گارد هاوبازجویان وچماقداران وسرکوبگران و... .

مگریک کشورچقدردرآمدداردکه باید صرف این همه اموربرای سرکوب کردن مردمش شود؟

اشکال این شیوه حکومتی  دراین است که گردش آزاد خون قدرت وثروت وآزادی دررگهایش جریان نداردودرآن هرسخن درست وصریحی راتوطئه وبراندازی و... می نامند.

قدرت مقدس نیست وهرحکمرانی بی شک گاهی وهمیشه خطا میکندونباید بخش بزرگی ازانرژی یک کشورصرف وارونه جلوه دادن حقایق وتوجیه خطاهابا تاکتیک بمباران تبلیغاتی شود.

 

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
zargah

با سلام سامانه تبلیغاتی زرگاه افتتاح شد از شما دعوت میشود با بازدید از این سایت به طور رایگان تبلیغات خود را ثبت کنید. شما میتوانید از ۳۰۰۰ تومان اعتبار اولیه به عنوان هدیه اولین ثبت نام برای درج آگاهی‌ ویژه استفاده کنید همچنین شما قادرید به هر تعداد آگاهی‌ رایگان نیز در سایت به ثبت برسانید زرگاه پویاترین سیستم تبلیغات اینترنتی مفتخر است برای اولین بار زیر مجمو عه لینک و تبلیغات وبلاگ هارا نیز به نمایش بگذارد با پیوستن به ما وبلاگ خود را پر بازدید کننده کنید شما همچنین میتوانید محصولات ، خدمات ، و شرکت خود را نیز به همگان معرفی‌ کنید با ثبت آگهی‌ در این سیستم نوپا خودرا به همهٔ کاربران فارسی‌ زبان معرفی‌ کنید زرگاه را فقط یکبار تجربه کنید مطمئن باشید سود حاصل از آن شمارا یار همیشگی‌ ما خواهد کرد http://www.zargah.com

ای کیو سان

در هیچ جامعه‌ای ظالم وجود ندارد مگر مظلومی باشد تا ما ظلم بر خود رانپذیریم ظالمی وجود نخواهد داشت ما خود میخواهیم که چنین باشد که حاکمانمان چماق به دست باشند. هر جامعه شایسته همان حکومتی است که بر انها حکومت می‌کند ما باید بخواهیم که سیستم قدرت تغییر یابد و برای این تغییر سیستم تلاش کنیم و اولین قدمش انتخاب صحیح حاکم وسپس نقد و بررسی نحوه حکومتداری اوست حاکم به تنهایی حکومت نمی کند این افکار مشاوران اوست که بر مردم حکومت میکنند باید کسی را انتخاب کنیم که مشاورانش معتقد به حکومت چماقی نباشند معتقد به حفظ کرامت انسانی برای همه انسانهای جهان باشند فقط خود و اطرافیانشان را نبینند فقط امروز را نبینند تمام جهانیان و آفریده‌های الهی را هم امروز و هم فردا و برای فرداهای دیگر ببینند چنان رفتار کنند که تمام دنیا دست دوستی و انسانیت به سوی ما دراز کنند و دست های دوستیی که به سویشان دراز میشوند را به گرمی بپذیرند. تا وقتی که مسولین در سخنانشان از اتحاد در مقابل دشمنان سخن گویند پیشرفت نخواهیم کرد ما باید د رحرفهایمان از دوستی سخن بگوییم دوستی و انسانیت را گسترش دهیم و دشمنانی که ساخته‌ ایم به دوستانی صمیمی تبدیل کنی

سه ریوان

سلام و ئه رز ئه ده ب