بزودی

به تازگی کتاب ارزشمندحدیقه سلطانی اثرپژوهشگرخوب کرمانشاهی آقای محمدعلی سلطانی راازپسردائی خوبم جناب فرشیدسلیمانی امانت گرفته ام.

این کتاب تذکره الشعرائی درباب شاعران وعرفاومتصوفین کرددرمحدوده کرمانشاه ودینور وهورامان و...می باشد،بحق پژوهشی ارجمندوگرانسنگ است.

دراین کتاب شرحی کوتاه اززندگی شاعروعارف پیشگوی کرد-ایل بیگی -به همراه شعرمعروف <هه روا بوه وهه روا ده بی>که این شاعروعارف کرددرآن پیشگوئیهایی دقیق راازصفویه تاپایان عصرپهلوی ووقوع انقلاب بهمن۵٧بیان نموده است،آمده است.

بزودی شرح حال ومتن پیشگوئیهای ایل بیگی رابه دوستداران کرکهرک تقدیم خواهم نمود.

بیان این نکته لازم است که اینجانب رسم الخط(رینوس)شعررابه کردی سورانی امروزی تغییرداده ام تابرای تعدادبیشتری ازخوانندگان قابل خواندن باشد.

پس چشم درراه بمانیدتامتن پیشگوئیهای عجیب ایل بیگی راببینید.

/ 1 نظر / 9 بازدید
چهل درجه زیر شب

باشه منتظر میمونیم حالا این پیشگوییها چی هست در مورد کیه؟ بیشتر توضیح بده