ملت هوشیارباشد

روزهای پرشورواستثنائی رامی گذرانیم که من دوست دارم آن راطی یک فقره مقایسه تطبیقی کوتاه وموجز باانقلاب مشروطه خدمت شما تحلیل وواکاوی نمایم.

درانقلاب مشروطه استبدادصغیرمحمدعلیشاه حکومت می کرد که مجلس یعنی خانه ملت ووعصاره شعورملی درآن زمان رابه توپهای روسی بست.

امروزاستبدادحقیراحمدی نژادی داریم که همه بزرگان انقلاب رابه توپ توهین و تهمت وهتاکی وافترابسته است.

درانقلاب مشروطه همه برخاستند ومجاهدان تفنگ بدست راحمایت کردندتااستبدادصغیررابرچینند.

امروزهم همه باید برخیزند ومجاهدان دلاورقلم بدست چون موسوی ورضائی وکروبی و....رادربرابراستبدادحقیرحمایت کنند.

آن روزفنشگ وتفنگ بکارمی آمدامروزقلم کارساز است.

آنروزمجاهدان وملت برای تثبیت آزادی وحق حاکمیت مردم وجمهور خون خود دادند .

امروزخون قلم میتواند درخت آزادی راآبیاری کندخون قلمی که باآن رای میدهید،رای به اعتدال ومتانت ومیانه روی وامید و....برای دفع شراستبدادحقیر.

ایران میخواهدثابت کند که فرزندان پاک ودلاورش همچون کروبی وموسوی ورضائی کم نیستند.

من وقتی صحبتهای رضائی دلاوررادرمناظره وتشریح دیدگاههایش نگاه کردم باهمه وجودم تحسین وتکریمش کردم که این مردچه اندازه متین ومنطقی ومتخلق به اخلاق دانشگاهی است.

سخنان کروبی راپرازدلاوری وجسارت فاضلانه یک شیخ خوشتیپ دیدم که یادآورروحانیت پیشروعصرمشروطه دردفاع ازآزادی وحق ملت درحکومت خودشان برخودشان بود.

موسوی را مردسبز وامیدامروزایران دیدم که حتی درزیررگبار تهمتهاوافتراهای حریف بداخلاقش متین وموقروآرام به نظرمی آمد.

دلاوری ازخطه دلاورخیزآذربایجان ، مردفاضل ومعتدل امامجکم.

امیددارم ازاین سه فرزندپاک ایران امروز آرشی برگزیده شود که تیرپران اراده اش که همانااراده جمعی ملت بزرگ ایران خواهد بود، پیام عزت وافتخارایران وایرانی را به دوردست ها برساند وبه جهان بفهماند که که این بیشه هیچگاه ازشیران وایرانشهرهیچگاه ازپهلوانان فکروسیایت وخلاق خالی نخواهد بود.

زنده باد آزادی وحقوق بشرو فضیلت وکرامت وواخلاق .

ودرپایان باهم دعای داریوش بزرگ شاه شاهان راباهم تکرارکنیم که گفت: خدایا ایران را ازدوبلا محفوظ ومصون بدار١-دروغ ٢-خشکسالی 

/ 0 نظر / 14 بازدید