حلبچه

این روزها سالگرد بمباران شیمیائی حلبچه است.

شهری بامردمانی مظلوم ازنژادی مظلوم اما بزرگ به طول تاریخ وفراموش شده درعرض جغرافیای نفت وتنفروتعریب وبعث وصدورانقلاب وکربلاوقدس وخون وجنون وجنایت وگازسارین وسیانور وباران زرد دربهاربی پناهی ملت کرد.

جهان چه بی رحمانه این فاجعه را باسکوت برگزار کرد ودودشمن درسرزمینی که ازآن هیچکدامشان نبود عظش جنون خود را با خون زنان وکودکان کرد فرو نشاندند.

یکی باسراب یوتوپیا ودیگری با انگ اجنبی بودن ملت کرد.

یکی دوبیتی کردی کلهری راسالها پیش درمظلومیت حلبچه سروده ام وامیدآن دارم که دوستان بتوانند آن رابخوانند.

چه بوشم م له خه م یادت حه له بچه            وه کوشتن کردن ئازادت حه له بچه

دلم شکیایه دی شادی نه مه نــیه                نیه زانم چو بکه م شادت حه له بچهسمبل مظلومیت  ملت

/ 0 نظر / 45 بازدید