خه رو که ولی شیر

خه روکه ولی شیر

 

خه ری له دولیگ شادمان وتیر

توشی بو وه توشی که ولی شیری نیر

 

که ول کوتا له وه ر وهاته و وه مالان

وایان وه ره و ده ر ژن ومنالان

 

دیه که چوول بو وهه رکه له لایگه و

هه ی وای تاجی ی که سی دی نایگه

 

خه رمه ن ودیه که ی چک وچول وهول

یالی دو قه وی که ولی شیرله کول

 

وه خوه ی وه ت :دی چی ده وره ی هوورکیشان

بارئاسیاوبردن وته له پا کوتان

 

خه مان له یه کاوگشیت له یه ک درم

وه سه رپه نجه ی شیربه ن له به ن برم

 

رخی که ل به م وره نگم ره نگی شیر

وینه م تائمرو کی دیه دلیر؟

 

جفته کی وه شان و وه سم کردسه ما

په ی که نگه ر درک روناوه چیا

 

ده رو دوول گیشتی ناوه ژیری سم

شیره خه ری شا جنابی حاکم

 

له ی سه ری بوره له دیه که وچیا

سه ره ی شیرخه رکه وخاس خاس ناسیا

 

که ولی شیرئرای کریاوه جل وه ر

نریاوه کوولی باری زمه هه ر

 

باس فره کریا له ئه و ریوازه

خه رهه رنیه و وه شیروه به رگی تازه

 

10/01/78   کرکهرک     محمدحسنی نیا

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید