پیشگویی

کمترازده روزدیگر ازدل تحولات تاریخ ایران فرزندی متولد خواهد شد که موجد تحولات بزرگ پس ازخود خواهدبود.

پیشگوئی رابه پیشگویان واگذاشته باتوسل به برخی داده های غیرمتافیزیکی اعلام می نمایم این فرزند ازجنس دوم خرداد76خواهدبود.

بااجازه همه دوستدارانش میخواهم اسمش رابگذارم «اصلاحات2»  .

مبارکه ایشالله. ایشالله زنده وپاینده باشه وزیرسایه توجهات دوستداران آزادی وحقوق بشربزرگ بشه.

خواستم خیلی سخنهای زیبایی دراین مورداضافه کنم که ضرورتی نمی بینم.

پس تابعدازدومین دوخرداد

/ 2 نظر / 5 بازدید
ای کیو سان

اگه همه مردم برن پای صندوق‌های رای حتما میرحسین خواهد برد. پس همه با هم برای نجات ایران از این وضعیت 22 خرداد قیام خواهیم کرد وبا رای خود به میرحسین موسوی 2 خردادی دیگر میآفرینیم. وعده دیدار ما جمعه 22 خرداد 88

ارتمیس

سلام فکر میکنموقایع ایران دقیقا همان روند موجود در کتاب 1984جورج اورو ل را تداعی میکند,در هر صورت نگرانی من بیشتر از پا گرفتن نسل دیگری از انقلابیون تندرو است که اینبار همان دموکراسی نیم بند را علنا انکار کنند