تروِسکه

***

تروَسکه ی

له ته مامی شه و دیاره

ئه ر

  له هساره ی دوَریگو

یا

له ئاخرین هناسی

                 شوَه له ی

ئاخرین چمه تی

ک بری ره وه نی

ده س ده نه پی یا

                  [له شه وی سه ردی

                  [له چوارده ریانی

تروَسکه ی

وه ته مامی شه و

ئوَشی:نه

 

30/06/76     کرکهرک     محمدحسنی نیا

 

/ 0 نظر / 14 بازدید