عقلانیت

این روزهادیگ تحولات اجتماعی ایران شدیدا درحال جوشیدن است وهمه نگران سررفتن زودهنگام ان هستند چراکه اگرسربرود ممکن است شعله پزاننده اش یعنی جریان اگاهی بخشی ورشددموکراسی راگرچه بطورموقت اماخاموش نماید.

بایدپذیرفت که آشپزکاردان درزودپزآش نمی پزد.

آش دموکراسی دردیگ دهان گشاد وروبازخواستهای فراگیراجتماع پخته می شود وبرای همه مردم خواهان آزادی قابل گوارش است امابرای آنا که سوء هاضمه آزادی دارند (تمامت خواهان ودیکتاتورها ازغول گرفته تاکوتوله)بسیارکشنده است چون ترکیب اصلی آن آزادی وحقوق بشراست.

آنان که دراثریک اعتیادتاریخی همیشه آش قدرت رادرزودپزمی پزندشاید فراموش کرده اندکه اگربه فکرسوپاپهای زودپزنباشند دیری نخواهدپائیدکه دراثریک انفجاراجتماعی بزرگ درب آن هم کنده شده وبه سقف تاریخ کوبیده خواهدشدودیگرنه از تاک نشان خواهدماند نه ازتاک نشان.

اکنون همه باید مواظب اوضاع باشند چون بازی دموکراسی بازی بسیارظریفی است.

یادمان نرود که هرامری دردرون زهدان خود ضدخودرامی پرورد والبته رشد ضد درزمانهای افراط شروع می شود، یعنی استبداداگرشکل افراطی وغیرپاسخگو ومتقلب به خود بگیرد جنین آزادی ازدرونش آغازبه تکامل میکند وازدرون زهدان ،استبدادرامی خورد وبه همین صورت بحث آزادی هم بدون مراقبت ممکن است به سقط جنین آن بینجامد وباید کاررابه قابله های حاذق واگذاشت.

امیدکه ضمن پای فشردن برکسب حقوق اجتماعی مسلم وآزادی و... آنسوی تندرویهاهم پیش چشمهاباشد چراکه گل آزادی اگرچه دربهارشوروشوق هیجان سرازخاک بیرون می آورد اما درمیحط امن ومطمئن رشد میکند.

هیچ گزینه ای بصورت حداکثری وعنان گسیخته اش بسود هیچکس نیست.

آزادی وحقوق بشرحاصل جمع تاکتیک واستراتزی ومدیریت صحیح ورهبری هوشیاروحضوردائمی وصبورانه درهمه صحنه ها وتحمل و... می باشد که مخرج مشترک این کسرمرکب ودراز عقلانیت واعتدال می باشد.

درودبرهمه پویندگان راه آزادی.

/ 2 نظر / 9 بازدید

سلام قلم نیوز فیلتر شده بهmousavi88 مراجعه نماييد