سلام تازه ودوسه يلی عه زيزم

اميدوارم حال ئيوه خوه ش بود

ئرا ئمرو شيعريگ ديرم له تازه وتوه يلم ک ئوميدوارم بپه سنين

                                                          غه زه ل<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

شه وه ي سه ردي شه واني سه رد خه وم سه ردوسر كرديه

                                                       له گـــــــوري نائوميدي ي ته رمي دلم در كرديه

خودابره س وه دادمان له وشكه ســـــــــال وقه يت وقر

                                                      له ي ســارده جاره هه ركه سي ئاگر له لاي گركرديه

تابـووت ومه رگ وباري خه م ده س هاتي ئي ده ورانه سه

                                                      شـــــــــــاشيخ ئراشيخاني شارجانتاله زه رپركرديه

نمــــازي پــــــاك ئراخــــــودا له هــــورمانه وبرديه

                                                     كتــــاوي شيعـــري ئاشقـــي ئي  بي خوداشركرديه

مه نــــــووره ده ركه ســي نيه تيه ي ئرانجاتي توله شه و

                                                     چرا ك زمســــــاني سته م سيمرخي گه ركر كرديه

ســـروودي نائوميدي ئه رله قـــوورني دل  دراي وه ده ر

                                                     ميني ك دالــــگي زه مـــان له وه ختي زا مركرديه

له ترسي گيــــــان وخه وفي نـــــان كاروه جايي هاتيه

                                                     مـــــه لا له مه كته وي ئه ده ب زواني دل بر كرديه

هــــه راســــي شيخ وتيخ وميخ له شاروشاخ وداخ وباخ

                                                     شوه له ي شه راري شه وكوشي سيه وسه ردو سركرديه

                      مه كه ف له پا ئه گه رك شه و سه نگين وسه ردو ساكته

                      هه لس بزان ك رووژي نوده واري شه و شــــركرديه

 

                                                                   13/11/1384 محمدحسني نيا - كرماشان

 

/ 0 نظر / 3 بازدید