سخن کرکهرک

دوستان عزیزبسیاری هرازگاهی به امیدخواندن سخن یامطلبی تازه یاد دیدن ویدیوی درباره کرکهرک به این وبلاگ سری می زنند.

واقعیت این است که من هم بسیار کم کار وکم انگیزه هستم.

نمیشه گفت مطلب برای پرکردن وبلاگ وجودنداره، هست خیلی هم زیاد، اما من دوست دارم  به چنداصل وفاداربمانم.

١-اصالت ودست اول بودن مطالبی که توی وبلاگ گذاشته می شود.

٢-روشنگربودن مطلب ازحیث فرهنگی بطوری که وقتی خواننده وقت گذاشته ومطلب رامیخواند اضافه بارکسالت پیدانکند.

٣-تازگی وتنوع به صورتی که متناسب باسلیقه بازدیدکنندگان ازکرکهرک کالای ذهنی ومعرفتی پیداشود.

راستش عامل انتقادوپیشنهادمیتواند بخش زیادی ازکارباشد،چراکه یک پیشنهادخوب وارائه یک مطلب تازه درقسمت گذاشتن پیام باعث می شود که من نیزوقت بیشتری رابه بروزنمودن وبلاگ اختصاص بدهم.

یادمان نرود که افرینش هنری وادبی و... بزرگ ،پی آمد انگیزه های بزرگ بوده ومی باشد.

این مهم است که عامل یاعوامل ایجادانگیزه برای آفرینش شعرویادیگرفراورده های هنری بتوانند درفروزان نگه داشتن شعله شعور نبوی هنورمندوجودداشته باشند انهم درروزگاری که (آنکه بردرمی کوبد به کشتن چراغ آمده است، نوررادرپستوی خانه نهان باید کرد).

به هرروی باز هم دیگرباره دوستان را به هم اندیشی فرامی خوانم، به امید سبزترشدن کرکهرک دربرابر پنجره چشمان شماعزیزان.

/ 5 نظر / 10 بازدید
وحید ط

سه لامی دجاره وه خدمت کا مه حمد ئه و شیعره که وه تم مه موم موسی له باره آوای کرکهرک وتیه اراد کل کم. ته قدیم وه که سیله که له ئه و آوایه خاتره دیرن وه یاد عه زیزیله که دسیان له دنیا بریاس یه روژ راگم که فت وه آوای کوانه دیم بایه قوش له شون خیل کردیه لانه دیم بایه قوش نیشتیه وه بان کلگه خراوه هه ر قوقوه مه که ی وراوه وه تم بایه قوش یه آبادیه یا خول کولانه کی زادگاه من کردیه ویرانه وه ت سه د هاوار له ده س دوره و زه مانه ایره جاگه ی قه تلگاه هه زار جوانه دیم بایه قوش قوقو ناو لا و کرده ی باوگه رو وات چه اراد بوشم روه گه م سیه بو من ته نیا ساکن ئه روستا بومه پا دامه وه گه ز وه ایره نه چیمه وه ت هه ر چیگ چه و گل دم وه چه پ و وه راس نه فامیل مه نیو نه هاوسای خاس دیه کی کرکهرک وه ده داروه بالار نه مه نیه وه دیاره وه نه ریش سفید مه ن نه خانه انساف سه دام وه لودر ایره کردیه ساف ناله تو پخانه و فوج فوج سه رباز دیم جه نگ ته ن وه ته ن بازی دراز دیم سه دای ناله مین کووه گاچال دیم قیژه میگ 23 من له 8 سال دیم بوون قه لا قامه ته چه جور خه م دایه ته نگ حاجیان هه ر

وحید ط

-ادامه شعر بوون قه لا قامه ته چه جور خه م دایه ته نگ حاجیان هه ر هیمه روئیو برا برایه هه ر یه وژه خاک که سه کشیایه جوانیل چو گول خو نیان رشیایه حوسله ایوب دیتر سه ر چیه تا دشمن له خاک ئیران ده ر چیه نه فامیل مه نو نه شو نشینی نه خزل مه نو نه پیای لشینی نه ایل ورو خوار نه ایل ورو بان ایل دی کوچ نیه کی وه رو گه نم بان سنجاوی نیه چو وه باقچه و قه تار گیشته له ئیلاخ بون ماندگار یاد سنجاوی و ته لمیت بار وه خه یر شیره ژنگان اسب سوار وه خه یر یاد نان ساجی و عه تر و بو وه خه یر قاره کورپه وه رک سه رد سو وه خه یر

وحید ط

- ادامه یاد کوسه و وه یوو هه لاران مه لاران وه خه یر مال وه مال گه ردین په ی واران وه خه یر یاد جار کیشان ناو آوای وه خه یر قاره قار په س میه زای وه خه یر دی بو گلگه لیمو وه ی چمه نیه ته گه ل گه ل آهوان چو ره مه نیه ته سه د هاوار له ده س دوره و زه مانه سایه شوم جه نگ زادگام کردیه ویرانه فه لک ریشه م سزانی چو ریشه ی وایه م تازی ملخ خوه ر چو بویه وه آیم یا رب هامه خو یا گ بیدارم خوزیو کور بویام فه لک نیای آزارم ده س نیام وه بان قلب خونینم سه د کوره هه داد ها له درونم وه تم بچو بایه قوش دچار درد بود تا دنیا دنیاس بیاوان گه رد بود سه د لعنت وه خودو سه دای قوقود یا ربی آگر بچو له په رو پود کرم و مور و مار سه ر بکه وه له شد خودا هه ر بیاوان گه ردی بکه وه بشد

وحید ط

-ادامه چو آگر وه ر داید له ده له گه ی ناشادم خاتره زادگام خسی وه یادم وه ر چوم گیژ بو و دلم نیشت وه ژان کردیدم وه به ور سه ر چوخ و قلیان وه ت من له تو به تر جه رگم سزیایه ئاوه رووت بومه په رم رزیایه بی که س مه نمه وه ی سه رزه مینه یه کرکهرک یا فلسطینه دیم ده مه وا بو بالیله رزیا په له پرتی کرد ارا خوه گیان دا دیماه 1370 موسی طهماسبی

وحید ط

-ادامه چو آگر وه ر داید له ده له گه ی ناشادم خاتره زادگام خسی وه یادم وه ر چوم گیژ بو و دلم نیشت وه ژان کردیدم وه به ور سه ر چوخ و قلیان وه ت من له تو به تر جه رگم سزیایه ئاوه رووت بومه په رم رزیایه بی که س مه نمه وه ی سه رزه مینه یه کرکهرک یا فلسطینه دیم ده مه وا بو بالیله رزیا په له پرتی کرد ارا خوه گیان دا دیماه 1370 موسی طهماسبی