می پذیرم خیلی خوشبین وساده لوح بودم

من بدینوسیله می پذیرم که دربسیاری زمینه ها خوشبین وساده لوح بوده ام ودرپیشبینی وپیشگوئی های خود گندزده ام چراکه فراموش کرده ام یکی ازاعضای حاضردرقلعه حیوانات جورج اورول بوده وهستم.

باپذیرش بارمسئولیت زندگی درقلعه حیوانات توجه همه هم قلعه ییهاوانان که ازاین قلعه خارج هستندرابه ترحمه شعری از(دکتر عبدالله پشیو)بانام(چه رچی وخه ر)جلب می نمایم.

*چه رچی وخه ر*

---------------

چه رچی ی وه سواری خه ر

ری ی دوری گرته وه ر

 

نه یشت خه ربیه ی هچانی

تاچینه سه ونزه لانی

 

خه ر ک دونس له و ناوه

گول و گیا پرئاوه

 

میه وانی نووه هاره

ئاسوده له ئازاره

 

وه سه ره سه روخاره خاره

ولات گیشتی کرده وه هار

 

خاوه ن خه ری فره زان

وه بی کرچه گوش ته کان

 

ئه ژنه فت له و لاده نگه ده نگه

دی خوه ی زانس کاری له نگه

 

وه ت:خه ری خوه م گووش بگر

ده نگ تیه ی چو ده نگی ری گر

 

تازوه به وتابارت که م

له ری گره یل رزگارت که م

 

خه ر دا وه قاقای خه نین

پی وه ت:قوربان هاوری شرین

 

باره گه ی م له خوه ت بارکه

تادیرنه وه خوه ت رزگارکه

 

ک م خه رم باره به رم

پالان له پیشت وه ی له وه رم

 

فه رخی چوه سه ده رد هه دره رده

 

خه ری تو بوم یاهنی جه رده

 

 

                                     اصل شعرله لافونتین (شاعرفرانسوی)وه ته رجومه ی دوکتورعه بدوللاپه شیو(وه کوردی سورانی)ترجومه وه کوردی که لهوری محمدحسنی نیا(به یان)05/09/1379

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
مریم قاسمی

سلام 22 خرداد را نه تنها افتخار نمیدانم بلکه افتضاح ملی میدانم روز کودتای کثیف بیاییم همه با هم همصدا شویم و یک صدا شعار مرگ بر دیکتاتور را سر میدهیم امروز باید به پا خیزیم فردا دیر میشود امرو ز رایمان را می دزدند اگر فریاد سر ندهیم ورایمان را از این دیکتاتوران پس نگیریم حق خود را نگیریم فردایمان تیره وتار است بیایید رای خود را از انانکه شعور ملت را به سخره گرفته اند پس بگیریم سکوت شکسته شده فریاد سر دهیم به امید پیروزی چیز بر ناچیز

مریم

سلام دیروز در بسیاری از شهرها هم وطنان ما با بر پایی راهپیمایی, اعتراض خود را با صدایی بلند فریاد زدند. با خود بیندیشیم که ایا ما هم معترصیم؟ اگر معترصیم برای رساندن اعتراض خود به گوش دولت وقت چه کرده ایم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ایا تحقیر شدن را میخواهیم یا عزت را؟؟؟؟؟؟؟ ایا شجاعت در وجودمان ریشه اش خشکیده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر هنوز زنده ایم ,اگر هنوز به خود ایمان داریم ,اگر ازادی را میخواهیم ,اگر میخواهیم زندگی کنیم اگر...... باید یک صدا شویم چه کسی میخواهد من و تو, ما نشویم خانه اش ویران باد من اگر ما نشوم تنهایم تو اگر ما نشوی ,خویشتنی من اگر برخیزم ,تو اگر برخیزی همه برمیخیزند من اگر بنشینم ,تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد چه کسی با دشمن دون بستیزد. ازادی حق ما است