شعر کوتاه فارسی

نی

  از مرداب برخاسته

             سر آسمان دار

آدم

 افسوس

اما

ریشه هایش

درآسمانها

         خشکیده است

*

ازکبوترچاهی پرسیدند:

مشرق کجاست؟

گفت :

من فقط آسمان می بینم

*

بغض صاعقه

         درگلوی بهار

و

پاره های مهتاب

               برمرداب

تاسپیده ای

               دیگربار

/ 0 نظر / 7 بازدید