واشه وقلا

سلام برعلاقمندان آنلاین جهان مجازی اینترنت دردهکده جهانی ودرشنبه بازارهاتاجمعه بازارهاهرکس کالای دستی خودراعرضه میدارد. من نیزبه شکلی تناقض آمیزباتشبث به پارسی پیشگفتاریک ترجمه منظوم کردی کلهری بانام "واشه و قلا"را به دوستان پیشکش مینمایم. منظومه "واشه وقلا"ترجمه ترجمه شعری ازالکساندرپوشکین شاعرکلاسیک روسی می باشد. ازاین منظومه دکترپرویزناتل خانلری ترجمه آزادی به زبان پارسی صورت داده است که به نظرمنتقدی درمجله کردی سروه بیشترعقابی سلطنت طلب راتصویرنموده است که حیوانات دیگرارمهابت حضورش هماره دربیم وهراسند. این عقاب باطبیعت واکولوژی یازیست بومش دوست نیست، جزئی ازواقعیت طبیعت نیست، بلکه بیشترتافته ای جدابافته است که حتی مردنش هم غیرطبیعی است وبگونه ای است که طبیعت وزادبومش ازشرش خلاص گشته ونفسی راحت کشیده است.همانند جرثومه هایی که به سرشان میزندشعبه خدایگانی درزمین تاسیس کنند. حقیرانی که حقارت خودرامیخواهندزیرخروارهاخاکروبه تمجیدوتحسین وبه به گفتن عوام بدبخت وخواص متملق بی شرم پنهان دارند. اماعقابی که هه ژارجاویدنام تصویرکرده عقابی دموکرات است که اگرچه زورغنی شده به اوبه ودیعه ووام داده شده امامایه ترس دیگران نیست، چراکه خود ترسو وجبون نیست که باترساندن دیگران بخواهدحقارت وجبن خود رابپوشاند. من نیزدرحدامکان باحفظ جنبه امانتداری وتوجه به جنبه انتقال بیشترین بارمفهومی این منظومه رابه کردی کلهری ترجه کرده ام . البته ازپیش میدانم که خواندنش سخت است، چون کلهری آنقدرمظلوم ومهجوراست که رسم الخط وکتابت یکدست وواحدواستانداردی ندارد. سعی دارم این کاروبقیه کارهای شعریم رادکلمه کنم وبضورت مدیای صوتی یااگرشد صوتی وتصویری به علافمندان پیشکش کنم. به امیدمقادیری دل ودماغ دراین زمستان روابط انسانی درایرانزمین فلکزده.

                           واشه و قلا                           (ئرا سعید سلیمانی)

پـــــــــاییزه ودار و دنیــــــــــــــا  ره نگ زه رده                                                                                                                                                واکــــــز و ســـــه رده و پر تــــــــووز و گه رده

 

نـــه خــوه ش خـــــه وه ری هـــا وه  ســــه رده وا                                                                                                             دار خــــوه ی  ئه لــــرنی گــــــــلا وه گـــــــلا

 

سیــا بـــه رگ ئــه وران  وه گیـــــــری و نــالــــه                                                                                                               گه  رمــــه شینی تـــه رمی جـــوانه مـــه رگ سالــه    لـــه گژه ی هـــه نا سی ســـه ردی کـوه وکـــه ش                                                                                                           واشـــــــه پیـــرکــــه فته و هـــوری چاره ی ره ش

 

داخ ئـــــرا گور وگورجـــــــی و جـــــــــوانیم                                                            

 

                                                  ئــــه وســــا چونیم و ئــــــــه لان ئــــــرا  نیــــم

 

تــــــوانا و ســـــــوومای بال و چـــــــه وم چی                                                          

 

                                                 وه هـــــار و مانگ  لــــه  ســال  و شــــه وم چــی

 

پــــوور و کــه و گرتــن لــــه   م   ئــه و چی یه                                                                              

 

                                                مـــــه ر  له خــــه و  بــونم  ژیـــــه م وه ی ری یه

 

 

پیـــــری پایزه  فه سلی عــومر و ژیــــــــا نه                                                                            

 

                                                گام گام ئــــــه لگرتــن  و  وه ره و  گوور نــــانه

 

واشــه ی مه رگ له ی وا تیه ی شکارم که ی                                                                    

 

                                                  شکــار  ها چنــگم  و  مـــــه رگ ناکـارم که ی

 

مــردنیش ئی  قــه ور سـووک  و سـوال نی یه                                                       

 

                                                 هـــــزاران  زانـا لیی ســـــه ر  گیـــژ  بـــو ه

 

وه ره و جـــی ی  چــم  بمـــرم   نـــه مینم                                                                     

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
کورمانج رزمان

بعد از فیلتر وب سایت کرمانج و کرد می‌توانید به نشانی جدید این وب سایت مراجعه کنید برای حمایت از ما نشانی جدید را لینک کنید لطفا